Đề kiểm tra học kỳ môn Kỹ thuật số - Năm học 2012 - 2013 - Khoa Điện - Điện tử - Đại học Bách Khoa TP.HCM (có đáp án)

Câu 1 (2,0 điểm)
a. Hãy biểu diễn giá trị 93 bằng các mã:
- BCD 2421: 1111 0011 (0,5 d)
- BCD quá 3: 1100 0110 (0,5 d)
- Mã Hex: 5D (0,5 d)
- Mã Gray: 0111 0011 (0,5 d)
b. Hãy xác định cơ số của hệ thống số đếm để phép toán sau thực hiện đúng:
302/20 = 12.1
(3r2 + 2) / 2r = r + 2 + r -1
3r2 + 2 = 2r2 + 4r + 2
2r
- 4r = 0 => r = 0 (loại) và r = 4 (nhận) (1,0 d)
pdf 4 trang xuanthi 26/12/2022 4240
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ môn Kỹ thuật số - Năm học 2012 - 2013 - Khoa Điện - Điện tử - Đại học Bách Khoa TP.HCM (có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ky_mon_ky_thuat_so_nam_hoc_2012_2013_khoa_di.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ môn Kỹ thuật số - Năm học 2012 - 2013 - Khoa Điện - Điện tử - Đại học Bách Khoa TP.HCM (có đáp án)

  1. b. Tìm dạng chính tắc 1 () và chính tắc 2 () của hàm F A,B,C A B B C ABC F = (A’C + B + A’BC’)’ = (A’C + B)’ = B’.(A’C)’ = B’.(A+C’) = AB’ +B’C’ = AB’(C’+C) + (A’+A)B’C’ = AB’C’ + AB’C + A’B’C’ + AB’C’ = AB’C’ + AB’C + A’B’C’ = m4 + m5 + m0 = (0, 4, 5) = (1, 2, 3, 6, 7) (1,0 d) Câu 3 (1,0 điểm) Cho sơ đồ logic như hình vẽ A Y1 Y B 3 Y Y C . 2 Y4 D Hãy vẽ dạng sóng của Y1, Y2, Y3, Y4 và Y A B C D (AB)’ = Y (0,25 d) 1 (C)’ = Y 2 (0,25 d) (C Y1)’ = Y 3 (0,25 d) (D Y2)’ = Y 4 (0,25 d) (Y3Y4)’ = Y 2
  2. Decoder 4->16 ngõ ra tích cực cao, mỗi ngõ ra Yi = mi : thực hiện hàm  bằng cổng OR Y1 A1 X3 Y4 Y6 A0 X2 Y7 C0 (0,5 d) B1 X1 Y9 B0 X0 (lsb) Y11 Y13 Y14 (0,5 d) C1 Câu 6 (1,5 điểm) Mạch so sánh hai số nhị phân 3-bit P (P = P2P1P0) và Q (Q = Q2Q1Q0) sẽ cho ngõ ra Y của mạch ở logic 1 nếu và chỉ nếu P > Q. a. Hãy viết biểu thức của ngõ ra Y Y = P2 Q2 + (P2  Q2) P1 Q1 + (P2  Q2)(P1  Q1) P0 Q0 (0,5 d) b. Cho bộ so sánh 1-bit như hình vẽ sau. Sử dụng bộ so sánh 1-bit và cổng logic cần thiết để thực hiện mạch so sánh nhị phân 3-bit ở câu a SS 1-bit x y (x>y) (x=y) (x y) 0 0 0 1 0 (x=y) 0 1 0 0 1 y (x y) P2 x (x=y) Q2 y (x y) P1 x (x=y) Q y 1 (x y) (x=y) Q0 y (x<y) Ngày 10 tháng 10 năm 2012 Duyệt của BM Điện Tử 4