Bài giảng Đo lường và tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp

Tín hiệu liên lục:

ü Không được ngắt quãng trong quá trình xử lý

ü Thường là tín hiệu tương tự (analog) nằm trong khoảng xác định.

ü Là biến đầu ra tín hiệu liên tục trong cả quá trình sản xuất công nghiệp xử lý và công nghiệp chế tạo

ü Ví dụ biến đầu ra: lực; nhiệt độ; lưu lượng; áp suất; vận tốc….

Tín hiệu rời rạc:

ü Thường ở dạng nhị phận (binary) (ON hoặc OFF)

ü Ví dụ: công tắc hành trình; on/off động cơ; có hay không có chi tiết gia công; chuỗi on/off = pulse

ppt 31 trang xuanthi 24/12/2022 4840
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đo lường và tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_do_luong_va_tu_dong_hoa_chuong_4_cac_he_thong_dieu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Đo lường và tự động hóa - Chương 4: Các hệ thống điều khiển công nghiệp

 1. Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 4.1 Công nghiệp xử lý, chế biến và gia công, chế tạo Một số công việc theo các cấp độ tự động hóa trong sản xuất LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 2
 2. Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 4.1 Công nghiệp xử lý, chế biến và gia công, chế tạo Xác định thông số đầu vào & biến đầu ra của các cụm chức năng LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 4
 3. Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục So sánh phương pháp điều khiển liên tục và điều khiển rời rạc LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 6
 4. Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục 4.2.1 Các hệ thống điều khiển liên tục Kỹ thuật điều khiển điều chỉnh (Regulatory control) LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 8
 5. Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục 4.2.1 Các hệ thống điều khiển liên tục Kỹ thuật điều khiển tối ưu (Steady-State Optimization) LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 10
 6. Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục 4.2.2 Hệ thống điều khiển rời rạc Trong hệ thống điều khiển rời rạc, thông số đầu vào và biến đầu ra của hệ thống thay đổi một cách rời rạc và được sắp đặt theo lưu trình sản xuất. Thường có 02 loại hệ thống điều khiển rời rạc sau: - Hệ thống điều khiển lưu trình theo sự kiện (trạng thái): bộ điều khiển thực hiện các tác động theo sự thay đổi trạng thái của các sự kiện. - Hệ thống điều khiển lưu trình theo thời gian: hệ thống điều khiển thực hiện các tác động tại các thời điểm xác định hoặc sau một khoảng thời gian công tác. LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 12
 7. Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục 4.2.2 Các hệ thống điều khiển rời rạc Hệ thống điều khiển lưu trình theo sự kiện LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 14
 8. Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục 4.2.2 Các hệ thống điều khiển rời rạc Hệ thống điều khiển lưu trình theo sự kiện LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 16
 9. Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 4.2 Điều khiển rời rạc, liên tục 4.2.2 Các hệ thống điều khiển rời rạc Hệ thống điều khiển lưu trình theo sự kiện Sự kiện: sự thay đổi mức hạt nhựa trong phễu Sự kiện: sự xuất hiện của sản phẩm LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 18
 10. Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 4.3 Điều khiển quá trình sản xuất bằng máy tính 4.3.1 Các yêu cầu điều khiển Điều khiển bằng máy tính nhằm giao tiếp & tương tác với quá trình dựa trên thời gian thực và việc điều khiển theo thời gian thực phải đáp ứng quá trình trong thời gian ngắn nhất để việc thực hiện quá trình không bị suy biến. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc điều khiển quá trình sản xuất bằng máy tính theo thời gian thực: ✓ Tốc độ CPU và tính tương thích của hệ thống điều khiển ✓ Khả năng của hệ thống điều khiển ✓ Phần mềm ✓ Số lượng các biến input/output LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 20
 11. Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 4.3 Điều khiển quá trình sản xuất bằng máy tính 4.3.1 Các yêu cầu điều khiển 3. Máy tính truyền tín hiệu điều khiển tới quá trình 4. Trạng thái kích hoạt hệ thống và chương trình Trạng thái kích hoạt hệ thống: truyền thông giữa các máy tính và thiết bị ngoại vi; tín hiệu feedback; lệnh điều khiển . Trạng thái kích hoạt chương trình: thực hiện các tác động không liên quan đến quá trình như in, hiển thị . Lưu ý: sự kiện kích hoạt hệ thống và chương trình có mức độ ưu tiên thấp hơn sự kiện ngắt; lệnh tới quá trình; và sự kiện kích hoạt theo thời gian. LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 22
 12. Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 4.3 Điều khiển quá trình sản xuất bằng máy tính 4.3.2 Khả năng của hệ thống điều khiển bằng máy tính a. Lấy mẫu: xác định trạng thái của quá trình tại từng thời điểm thông qua các việc lấy mẫu các thông số của quá trình ✓Tần số: thể hiện thời gian giữa 02 lần lấy mẫu ✓Trình tự: thứ tự các thông số được lấy trong quá trình. ✓Phương thức: - thu thập dữ liệu mới từ tất cả các cảm biến trong từng chu kỳ lấy mẫu - chỉ cập nhật vào hệ thống các dữ liệu có sự thay đổi khi lấy mẫu. - thực hiện việc lấy mẫu có ưu tiên (high-level; low-level) hoặc có điều kiện LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 24
 13. Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 4.3 Điều khiển quá trình sản xuất bằng máy tính 4.3.2 Khả năng của hệ thống điều khiển bằng máy tính b. Khóa lẫn Khóa lẫn đầu ra là tín hiệu gửi từ bộ điều khiển tới các thiết bị ngoại vi để điều khiển hoạt động của các thiết bị này. Ví dụ, bộ điều khiển gửi tín hiệu đến thiết bị sản xuất để bắt đầu chu kỳ gia công sau khi chi tiết đã được gá lắp. LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 26
 14. Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 4.3 Điều khiển quá trình sản xuất bằng máy tính 4.3.2 Khả năng của hệ thống điều khiển bằng máy tính c. Ngắt Ngắt đơn cấp (single-level interrupt system) LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 28
 15. Chương 4: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 4.3 Điều khiển quá trình sản xuất bằng máy tính 4.3.2 Khả năng của hệ thống điều khiển bằng máy tính d. Tác động ngoại vi Tác động ngoại vi có thể được thực hiện thông qua việc lấy mẫu thông số quá trình hoặc dựa vào tín hiệu ngắt. Thường được thực hiện trong các trường hợp sau: - Chất lượng sản phẩm - Biến đầu ra của quá trình có sự khác thường. - Nguyên liệu đầu vào sắp hết. - Các trường hợp gây nguy hiểm. - Bộ điều khiển vận hành sai. LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 30