50 Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (Có đáp án)

Cuộc CM tháng 10 Nga giành thắng lợi năm nào?
A. 1916
B. 1917
C. 1918
D. 1919
2. Với chủ trương “dùng biện pháp bạo động để đánh đuổi thực dân Pháp khôi phục nền độc lập cho dân tộc”, đại diện của xu hướng bạo động này là: (trang 11)
A. Phan Bội Châu
B. Phan Chu Trinh
C. Bùi Quang Chiêu
D. Nguyến Ái Quốc
3. Với chủ trương “vận động cải cách văn hóa, xã hội; động viên long yêu nước trong nhân dân; đả kích bọn vua quan phong kiến thối nát, đề xướng tư tưởng dân chủ tư sản; thực hiện khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, mở mang dân quyền; phản đối đấu tranh vũ trang và cầu viện nước ngoài”, đại biểu xu hướng cải cách này là: (trang 11)
A. Phan Bội Châu
B. Phan Chu Trinh
C. Nguyễn Ái Quốc
D. Trần Phú
4. Ba Danh là một nhân vật như thế nào trong chiến tranh:
A. Là tay sai của Pháp
B. Trùm mộ phu đồn điền cao su của Pháp
C. Là sĩ quan của Mỹ
D. Là chiến sĩ yêu nước
5. Vụ ám sát Ba Danh (Bazin) xảy ra vào thời gian nào? Do những ai thực hiện?
A. 2-1919, một số đảng viên của Tân Việt Cách mạng Đảng
B. 2-1929, một số đảng viên của Việt Nam quốc dân Đảng
C. 3-1929, một số đảng viên của Đảng Thanh niên cao vọng
D. 3-1919, một số đảng viên của Đảng Thanh niên

doc 35 trang xuanthi 26/12/2022 2400
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "50 Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • doc50_cau_hoi_trac_nghiem_mon_duong_loi_cach_mang_cua_dang_cong.doc

Nội dung text: 50 Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (Có đáp án)

 1. A. Cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ A. Dân tộc giải phóng B. Hệ thống chính quyền cách mạng nhân dân B. Thành lập chính quyền cách mạng được thiết lập C. Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết C. Nhân dân có quyết tâm bảo vệ chế độ mới D. Đoàn kết dân tộc và thế giới D. Tất cả các phương án trên Câu 117: Chủ trương và sách lược của Trung Câu 112: Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ương Đảng trong việc đối phó với các lực lượng ngay sau Cách mạng 8- 1945? đế A. Thực dân Pháp xâm lượC. quốc sau cách mạng tháng Tám-1945: B. Tưởng Giới Thạch và tay sai A. Thêm bạn bớt thù C. Thực dân Anh xâm lược B. Hoa -Việt thân thiện D. Giặc đói và giặc dốt. C. Độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế đối với Pháp Câu 113: Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ cấp bách cần D. Cả ba phương án kể trên giải quyết: Câu 118: Những thành tựu căn bản của cách mạng Việt Nam trong việc xây dựng và củng cố A. Chống ngoại xâm chính quyền cách mạng sau 1945 : Copyright By B. Chống ngoại xâm và nội phản BKAERO.COM C. Diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm D. Cả ba phương án trên Trang 14 Câu 114: Chỉ thị “kháng chiến kiến quốc” ra đời A. Tổ chức tổng tuyển cử và ban hành Hiến pháp ngày, tháng, năm nào? B. Củng cố và mở rộng mặt trận Việt Minh A. 25/11/1945 C. Xây dựng và phát triển các lực lượng vũ trang B. 26/11/1945 nhân dân C. 25/11/1946 D. Tất cả các phương án trên D. 26/11/1946 Câu 119: Phong trào mà Đảng đã vận động nhân dân chống nạn mù chữ diễn ra sau cách mạng Câu 115: Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” của Trung ương Đảng ngày 25/11/1945, xác định tháng Tám -1945 nhiệm vụ nào là trung tâm, bao trùm nhất? A. Xây dựng nếp sống văn hoá mới A. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng B. Bình dân học vụ B. Chống thực dân Pháp xâm lược C. Bài trừ các tệ nạn xã hội C. Cải thiện đời sống nhân dân D. Xoá bỏ văn hoá thực dân nô dịch phản động D. Cả a, b và c Câu 120: Nhân dân Nam bộ đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bảo vệ chính Câu 116: Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách quyền cách mạng vào ngày nào? mạng tháng Tám -1945: A. 23-9-1945
 2. và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh (28-2-1946) B. Chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. A. Thương lượng và hoà hoãn với Pháp C. Đình chỉ xung đột ở miền Nam và sẽ tiếp tục đàm phán vào 1-1947 B. Kháng chiến chống thực dân Pháp D. Cả a, b và c C. Nhân nhượng với quân đội Tưởng Câu 134: Cuối năm 1946, thực dân Pháp đã bội D. Chống cả quân đội Tưởng và Pháp ước, liên tục tăng cường khiêu khích và lấn Câu 130: Tại sao Đảng lại lựa chọn giải pháp chiếm thêm thương lượng với Pháp một số địa điểm như: A. Chấm dứt cuộc kháng chiến ở Nam Bộ A. Thành phố Hải Phòng, thị xã Lạng Sơn B. Buộc quân Tưởng phải rút ngay về nước, tránh được tình trạng cùng một lúc phải đối B. Đà Nẵng, Sài Gòn phó với C. Hải Phòng, Hải Dương, Lào Cai, Yên Bái nhiều kẻ Copyright By BKAERO.COM thù C. Phối hợp với Pháp tấn công Tưởng. Trang 16 D. Cả a, b và c D. Thành phố Hải phòng, thị xã Lạng Sơn, Đà Nẵng, Hà Nội Câu 131: Sự kiện mở đầu cho sự hoà hoãn giữa Việt Nam và Pháp Câu 135: Hiệp ước Hoa - Pháp được ký kết ở đâu? A. Pháp ngừng bắn ở miền Nam A. Pari B. Việt Nam với Pháp nhân nhượng quyền lợi ở B. Trùng Khánh miền Bắc C. Hương Cảng C. Ký kết hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 giữa Việt Nam với Pháp D. Ma Cao D. Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh trao Câu 67: Quân đội của Tưởng Giới Thạch đã rút đổi quyền lợi cho nhau hết khỏi miền Bắc nước ta vào thời gian nào? Câu 132: Sau khi ký bản Hiệp định Sơ bộ, ngày 9- A. Cuối tháng 8/1946 3-1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã B. Đầu tháng 8/1946 ra C. Đầu tháng 9/1946 A. Chỉ thị kháng chiến kiến quốc D. Cuối tháng 9/1946 B. Chỉ thị Hoà để tiến Câu 136: Hiệp định Sơ bộ được Hồ Chí Minh ký C. Chỉ thị Toàn quốc kháng chiến với G. Sanhtơny vào thời gian nào? D. Tất cả các phương án trên A. 6-3-1946 Câu 133: Sau bản Hiệp định sơ bộ, ngày 14-9 Chủ B. 14-9-1946 tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ ký C. 19-12-1946 bản Tạm ước với Chính phủ Pháp với nội dung: D. 10-12-1946 A. Pháp thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của nước Việt Nam
 3. C. Hà Nội D. Cả 3 phương án trên D. Điện Biên Phủ Câu 151: Sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947 những chuyển biến lớn của tình hình thế Câu 147: Chiến thắng nào đã căn bản đánh bại âm giới mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân ảnh Pháp? hưởng đến cách mạng Việt Nam A. Việt Bắc A. Sự thắng lợi và phát triển mạnh mẽ của Liên B. Trung Du Xô, các nước dân chủ nhân dân á - Âu và Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới C. Biên Giới B. Đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu vừa vực dậy D. Hà Nam Ninh vừa khống chế các nước Tây Âu Câu 148: Khi bắt đầu tiến hành xâm lược Việt C. Thực dân Pháp vấp phải những khó khăn về Nam, thực dân Pháp đã thực hiện chiến lược: kinh tế, chính trị và phong trào phản chiến ở A. Dùng người Việt đánh người Việt nước B. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh Pháp C. Đánh nhanh thắng nhanh phát triển D. Hai phương án a và b D. Tất cả các phương án trên Câu 149: Ngày 15-10-1947, để đối phó với cuộc Câu 152: Để thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên, tấn công của thực dân Pháp lên căn cứ địa Việt theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Bắc, Ban 27-3-1948, Ban Thường vụ TW Đảng ra chỉ thị thường vụ Trung ương Đảng đã đề ra A. Chống lại âm mưu thâm độc dùng người Việt đánh người Việt A. Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc B. Phát động phong trào thi đua ái quốc B. Chỉ thị "Phá tan cuộc tấn công mùa Đông của giặc Pháp" C. Tiến hành chiến tranh du kích trên cả nước C. Chủ trương tiến công quân Pháp ở vùng sau D. Tất cả các phương án trên lưng chúng Câu 153: Chiến dịch nào còn có tên là chiến dịch D. Lời kêu gọi đánh tan cuộc tấn công lên Việt Bắc Hoàng Hoa Thám? của thực dân Pháp A. Trung Du Câu 150: Một số thành quả tiêu biểu của chiến B. Đường 18 dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 C. Hà Nam Ninh A. Tiêu diệt 7000 tên địch, phá huỷ hàng trăm xe, đánh chìm 16 ca nô và nhiều phương tiện chiến D. Biên giới tranh Câu 154: Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ hai diễn ra khi nào? khác A. 6/1948 B. Bảo vệ vững chắc cơ quan đầu não và căn cứ địa kháng chiến B. 7/1948 C. Lực lượng vũ trang ta được tôi luyện và trưởng C. 7/1949 thành
 4. A. Chiến dịch Việt Bắc A. Đảng Cộng sản Đông Dương Copyright By BKAERO.COM B. Chiến dịch Tây Bắc C. Chiến dịch Biên Giới Trang 20 D. Chiến dịch Thượng Lào B. Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 164: ý nghĩa của chiến thắng Biên Giới Thu - Đông đối với cách mạng Việt Nam C. Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác A. Giáng một đòn nặng nề vào ý chí xâm lược của D. Đảng Lao Động Việt Nam địch, đập tan tuyến phòng thủ và giải phóng Câu 168: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai của hoàn toàn Đảng Lao Động Việt Nam đã thông qua một khu vực biên giới, nối liền Việt Nam với thế giới văn kiện mang tính chất cương lĩnh. Đó là: B. Đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về trình A. Cương lĩnh cách mạng Việt Nam. độ chiến đấu của quân đội Việt Nam B. Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam C. Quân ta đã giành được thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ, tạo bước C. Luận cương về cách mạng Việt Nam chuyển biến D. Cương lĩnh của Đảng Lao Động Việt Nam lớn của kháng chiến vào giai đoạn mới Câu 169: Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam tháng 2-1951 đã nêu ra các tính chất của xã D. Tất cả các phương án trên hội Việt Nam Câu 165: Sau 16 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên Đảng đã tuyên bố ra hoạt động A. Dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến công B. Dân chủ và dân tộc khai và tiến hành. Đó là Đại hội lần thứ mấy? C. Thuộc địa nửa phong kiến A. Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất D. Dân tộc và dân chủ mới B. Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai Câu 170: Hai đối tượng của cách mạng Việt Nam C. Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba được nêu ra tại Chính cương Đảng Lao Động D. Cả ba phương án đều sai Việt Nam Câu 166: Thời gian và địa điểm diễn ra Đại hội A. Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm Đảng toàn quốc lần thứ hai lược, cụ thể là thực dân Pháp A. Tháng 3-1935, tại Ma Cao, Trung Quốc B. Đối tượng phụ là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động B. Tháng 2-1950, tại Tân Trào, Tuyên Quang C. Cả hai phương án a và b C. Tháng 2-1951, tại Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang D. Đế quốc và phong kiến Việt Nam D. Tháng 3-1951, tại Việt Bắc Câu 171: Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam đã nêu ra các nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Câu 167: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai, Đảng quyết định đổi tên thành Việt Nam:
 5. C. 3 cương lĩnh vào năm 1930, 1945, 1951 Cam pu chia? D. 3 cương lĩnh vào năm 1930, 1951 (năm A. Đại hội I 1930 ra đời 2 cương lĩnh) B. Đại hội II Câu 180: Trong cương lĩnh thứ ba (2-1951), Đảng ta đã khẳng định nhận thức của mình về con C. Đại hội III đường cách mạng Việt Nam. Đó là: D. Đại hội IV A. Con đường cách mạng vô sản Câu 184: Khối liên minh nhân dân 3 nước Việt Nam - Lào và Campuchia được thành lập khi B. Con đường cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng nào? C. Con đường cách mạng tư sản dân quyền A. 2/1951 D. Con đường cách mạng dân tộc, dân chủ, B. 3/1951 nhân dân C. 4/1951 Câu 181: Đến năm 1951, Đảng ta đã tiến hành D. 5/1951 bao nhiêu kỳ Đại hội và trong khoảng thời gian Câu 185: Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương nào? mẫu toàn quốc lần thứ nhất họp năm nào? A. 1 kỳ Đại hội vào năm 1930 A. 1950 B. 2 kỳ Đại hội vào tháng 3-1935 và tháng 2- B. 1951 1951 C. 1952 C. 3 kỳ Đại hội vào tháng 2-1930, 3-1935, 2-1951 D. 1953 D. 4 kỳ Đại hội và tháng 2-1930, 10-1930, 3-1935, 2-1951 Câu 186: Đại đoàn quân chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam (đại đoàn 308) được Câu 182: Trong Cương lĩnh thứ 3 được thông qua tại Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ hai (2- thành lập 1951), Đảng khi nào? ta đã phát triển và hoàn thiện nhận thức về lực A. Năm 1945 lượng cách mạng không chỉ là công nhân và nông dân mà bao gồm nhiều lực lượng dân tộc kháC. B. Năm 1947 Các lực lượng đó được gọi chung là: C. Năm 1949 A. Dân tộc D. Năm 1950 B. Nhân dân Câu 187: Đến cuối năm 1952, với sự phát triển C. Dân chủ mạnh mẽ, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam D. Vô Sản Copyright By BKAERO.COM đã hình thành bao nhiêu đại đoàn quân chủ lực Trang 22 A. 2 đại đoàn bộ binh Câu 183: Đại hội nào của Đảng đã quyết định tách B. 5 đại đoàn bộ binh và công binh 3 Đảng bộ Đảng Cộng sản ở 3 nước Việt C. 6 đại đoàn bộ binh và 1 đại đoàn công binh- Nam, Lào và pháo binh
 6. B. Chiến dịch Hoà Bình, chiến dịch Tây Bắc, chiến C. Thực hiện phương châm "tích cực, chủ động, dịch Thượng Lào cơ động linh hoạt" C. Chiến dịch Trung Lào, chiến dịch Tây Nguyên, D. Tất cả các phương án trên chiến dịch Điện Biên Phủ Câu 199: Trong chiến cuộc Đông Xuân 1953- D. Cả hai phương án a và b 1954, những hướng tiến công chiến lược của quân Câu 196: Đầu năm 1953, nhằm cứu vãn tình thế ngày càng sa lầy và tìm kiếm giải pháp chính trị và dân ta: có "danh dự", Pháp và Mỹ đã đưa một viên tướng A. Tiến công ở Lai Châu, Trung Lào Pháp sang làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở B. Tiến công ở Hạ Lào và Đông Campuchia Đông Dương và lập kế hoạch quân sự mang tên: C. Tiến công ở Tây Nguyên A. Rơve D. Cả ba phương án trên B. Nava Câu 200: Ngày 20-11-1953, giữa lúc quân ta tiến C. Pháp - Mỹ quân lên Tây Bắc, Nava vội vàng phân tán lực D. Cả 3 phương án đều sai lượng cho quân nhảy dù, tập trung một khối chủ lực mạnh ở Câu 197: Điểm mạnh của kế hoạch Nava của Pháp Mỹ trên chiến trường Đông Dương A. Lai Châu A. Tập trung một đội quân cơ động mạnh nhất B. Điện Biên Phủ và phương tiện chiến tranh nhiều nhất C. Thượng Lào B. Phân tán và giải đều lực lượng ra khắp các chiến trường D. Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia C. Tập trung tối đa lực lượng chủ lực ở đồng bằng Câu 201: Nava đã đưa tổng số binh lực lên Điện Bắc Bộ Biên Phủ lúc cao nhất là 16.200 quân; bố trí D. Tất cả các phương án trên thành 3 phân khu, 49 cứ điểm. Mục đích là nhằm biến Điện Biên Phủ thành Câu 198: Trên cơ sở nắm bắt những chuyển biến của tình hình, BCH TW đã đề ra chủ trương A. Một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương quân sự B. Một nơi tập trung đông nhất khối quân chủ lực trong Đông Xuân 1953-1954: C. Căn cứ quân sự phòng thủ Đông Dương A. Tăng cường chiến tranh du kích ở vùng sau D. Tất cả các phương án trên lưng địch nhằm phân tán chủ lực địch Copyright Câu 202: Bộ Chính trị đã thông qua phương án By BKAERO.COM mở chiến dịch Điện Biên Phủ vào thời gian nào: A. 20-11-1953 Trang 24 B. 3-12-1953 B. Quân chủ lực của ta tập trung tiêu diệt sinh lực C. 6-12-1953 địch ở những vùng chiến lược quan trọng mà D. 25-1-1954 địch Câu 203; Ngay sau khi quyết định chọn chiến dịch tương đối yếu, tranh thủ tiêu diệt địch ở những Điện Biên Phủ là trận quyết chiến, chiến lược, hướng địch đánh ra
 7. Câu 211: Đối với cách mạng thế giới, thắng lợi tranh Đông Dương đã diễn ra tại: của quân và dân ta trong kháng chiến chống Pháp A. Pari và can B. Giơnevơ thiệp Mỹ, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ đã: C. Postdam A. Góp phần làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thực D. New York dân kiểu cũ trên thế giới Câu 214: Ngày 8-5-1954, Hội nghị Giơnevơ bàn B. Cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các dân tộc bị áp bức về chấm dứt cuộc chiến tranh ở Đông Dương trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập khai mạc C. Lần đầu tiên trong lịch sử một nước thuộc địa và kết thúc ngày: nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng A. 19-7-1954 mạnh, B. 20-7-1954 đó là thắng lợi của các lực lượng hoà bình, dân chủ và XHCN trên toàn thế giới C. 21-7-1954 D. Cả ba phương án trên D. 22-7-1954 Câu 212: Nêu một số nguyên nhân thắng lợi của Câu 215: Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Việt tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương đã quy Nam: định: A. Nhân dân Việt Nam giàu truyền thống yêu A. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng nước; được sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, sản thống Việt nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam Nam và nhân dân Lào, Campuchia B. Có lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc, có B. Pháp rút quân ra khỏi 3 nước Đông Dương, vĩ chính quyền cách mạng dân chủ nhân dân và hậu tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời ở Việt phương Nam và kháng chiến vững chắc sẽ tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào tháng 7-1956 C. Sự liên minh chiến đấu của 3 nước Đông Dương, sự giúp đỡ của các nước Trung Quốc, Liên C. Pháp tuyên bố công nhận Việt Nam là một nước tự do Xô, các D. Cả hai phương án a và b nước XHCN Câu 216: Giải pháp ký kết hiệp định Giơnevơ, lập D. Cả 3 phương án trên Copyright By lại hoà bình ở Đông Dương (21-7-1954) đã thể BKAERO.COM hiện rằng: A. Tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch Trang 26 là chênh lệch lớn Câu 213: Ngay sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ B. Việt Nam là một nước nhỏ, lại phải đương đầu kết thúc, Hội nghị quốc tế về chấm dứt chiến với các nước đế quốc xâm lược lớn trong bối
 8. C. 20/12/1961 Câu 230: Mỹ đã đưa quân viễn chinh Mỹ trực tiếp tham chiến ở Việt Nam khi nào? D. 21/12/1961 A. 1963 Câu 226: Quân dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của đế quốc Mỹ trong B. 1964 bao nhiêu C. 1965 ngày đêm và từ ngày nào đến này nào? D. 1966 A. 10 ngày đêm từ 15 đến 25 tháng 10 năm 1970 Câu 231: Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng vào thời gian nào? B. 11 ngày đêm từ 16 đến 26 tháng 11năm 1971 A. 5/7/1954 C. 12 ngày đêm từ 17 đến 29 tháng 12 năm 1972 B. 6/7/1954 D. 12 ngày đêm từ 18 đến 30 tháng 12 năm 1972 C. 7/7/1954 Câu 227: Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh D. 15/7/1955 lập lại hoà bình ở Việt Nam được ký khi nào? Câu 232: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi đồng A. 20/7/1954 bào và chiến sỹ cả nước: "Trung Nam Bắc B. 22/12/1954 đều là bờ cõi của ta, nước ta sẽ nhất định thống nhất, đồng bào cả nước nhất định được giải C. 27/2/1973 phóng" vào thời gian D. 27/1/1973 nào? Câu 228: Từ năm 1945 đến nay nhân dân ta đã tham gia bầu cử bao nhiêu khoá Quốc hội? A. 22/7/1954 A. 9 B. 25/8/1954 B. 10 C. 12/8/1955 C. 11 D. 4/7/1955 D. 12 Copyright By BKAERO.COM Câu 233: Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khoá II) đã thông qua Nghị quyết về Đường lối cách mạng miền Nam? Trang 28 A. Hội nghị lần thứ 15 Câu 229: Quốc hội khoá mấy đã quyết định đổi tên nước ta thành nước Cộng hoà xã hội chủ B. Hội nghị lần thứ 16 nghĩa Việt C. Hội nghị lần thứ 17 Nam? D. Hội nghị lần thứ 18 A. Khoá 6 Câu 234: Bản đề cương cách mạng miền Nam do ai chủ trì dự thảo? B. Khoá 7 A. Phạm Hùng C. Khoá 8 B. Lê Đức Thọ D. Khoá 9 C. Phạm Văn Đồng
 9. Câu 244: Trong chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ đã sử Nội, Hải phòng và một số thành phố, xí nghiệp có dụng mấy chiến lược chiến tranh? thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết A. 2 chiến lược không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất B. 3 chiến lược nước ta đàng hoàng hơn, C. 4 chiến lược to đẹp hơn!" của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thời D. 5 chiến lược gian nào, trong tác phẩm nào?. Câu 245: Câu nói: "Tất cả chúng ta hãy đoàn kết A. Mỹ nhất định thua 1-2-1966 nhất trí triệu người như một, quyết tâm đánh B. Lời kêu gọi Ngày 17- 7- 1966 thắng giặc C. Di Chúc Ngày 10- 5-1968 Mỹ xâm lượC " là của ai? D. Di Chúc Ngày 10- 5-1969 A. Hồ Chí Minh Câu 249: Hội nghị nào của Đảng đã quyết định B. Võ Nguyên Giáp Copyright By BKAERO.COM mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968? Trang 30 A. Hội nghị Trung ương 13 - Khoá III của Đảng (1- 1967) C. Nguyễn Hữu Thọ B. Hội nghị Bộ Chính trị (5-1967) D. Phạm Văn Đồng C. Hội nghị Bộ Chính trị (12-1967) Câu 246: Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam gồm mấy D. Hội nghị Bộ Chính trị (10-1967) bước? Câu 250: Đế quốc Mỹ phải chấp nhận cuộc đàm phán với Chính phủ nước Việt Nam dân chủ A.2 bước cộng hoà ở Pari vào thời gian nào? B. 3 bước A. 12/1968 C. 4 bước B. 1/1969 D. 5 bước C. 3/1970 Câu 247: Câu nói: "Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể D. 4/1971 cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao Câu 251: Mỹ tiến hành cuộc đảo chính ở giờ thay đổi" là của ai? Campuchia vào thời gian nào? A. Hồ Chí Minh A. 2/1969 B. Trường Chinh B. 3/1969 C. Lê Duẩn C. 3/1970 D. Phạm Văn Đồng D. 5/1971 Câu 248: Câu nói: " Chiến tranh có thể kéo dài Câu 252: Cuộc hành quân "Lam Sơn 719" của Mỹ năm năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữA. Hà - Nguỵ bị đánh bại vào thời gian nào? A. 1970
 10. D. Hội nghị lần thứ bảy (9-1980) D. Hội nghị Bộ Chính trị (4-1988) Câu 262: Chỉ thị 100 CT/TW của ban Bí thư Câu 266: Chủ trương xây dựng và tổ chức thực Trung ương Đảng về khoán sản phẩm đến nhóm hiện ba chương trình kinh tế lớn về lương thực, và thực phẩm; hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu được người lao động trong hợp tác xã được ban hành Đảng đề ra tại Đại hội nào? năm nào? Copyright By BKAERO.COM A. Đại hội lần thứ IV B. Đại hội lần thứ V Trang 32 C. Đại hội lần thứ VI A. 1980 D. Đại hội lần thứ VII B. 1981 Câu 267: Đại hội nào của Đảng đã chủ trương coi C. 1988 nông nghiệp là mặt trận hàng đầu? D. 1989 A. Đại hội IV Câu 263: Chỉ thị 100 CT/TW của ban Bí thư B. Đại hội V Trung ương Đảng (1-1981) đưa ra chủ trương nào C. Đại hội VI sau đây: D. Đại hội VII A. Phát huy quyền sản xuất kinh doanh của các xí Câu 268: Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung nghiệp quốc doanh ương Đảng khoá V đã quyết định phải dứt B. Mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản khoát xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, phẩm thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ C. Khoán sản phẩm đến nhóm và người lao nghĩa? động trong hợp tác xã nông nghiệp A. Hội nghị lần thứ tám (6-1985) D. Cải tiến công công tác phân phối lưu thông B. Hội nghị lần thứ chín (12-1985) Câu 264: Đại hội nào của Đảng đã chủ trương coi C. Hội nghị lần thứ mười (5-1986) nông nghiệp là mặt trận hàng đầu? D. Hội nghị lần thứ năm. A. Đại hội III Câu 269 Đại hội nào của Đảng được gọi là Đại hội B. Đại hội IV "Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương và đoàn C. Đại hội V kết"? D. Đại hội VI A. Đại hội lần thứ V Câu 265: Hội nghị nào của BCH Trung ương Đảng B. Đại hội lần thứ VI khoá V quyết định phải dứt khoát xoá bỏ cơ C. Đại hội lần thứ VII chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa? D. Đại hội lần thứ VIII A. Hội nghị lần thứ tám (6-1985) Câu 270: "Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững B. Hội nghị lần thứ chín (12-1985) chắc" là đánh giá tổng quát của Đại hội nào? C. Hội nghị lần thứ mười (5-1986)