Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

I. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu :

  1. Đối tượng nghiên cứu :

   a. Khái niệm Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam:

  Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3/2/1930, đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

  Từ lúc ra đời Đảng đã đề ra đường lối cách mạng và trực tiếp lảnh đạo cách mạng nước ta. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam mở đầu là cách mạng tháng Tám 1945, tiếp đến đánh thắng các thế lực xâm lược, thống nhất đất nước, tiến hành sự nghiệp đổi mới đưa đất nước hội nhập để phát triển mạnh mẽ, vững chắc và góp phần vào sự nghiệp chung của cách mạng thế giới.

 

ppt 86 trang xuanthi 26/12/2022 1980
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_duong_loi_cach_mang_cua_dang_cong_san_viet_nam_chu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

 1. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 1. Hoàn cảnh quốc tế : 32 c.Tác động của cách mạng tháng Mười Nga 1917 và Quốc tế Cộng sản :  Cách mạng tháng Mười Nga 1917 thắng lợi, chủ nghĩa Mác Lênin từ lý luận đã trở thành hiện thực.  Theo Nguyễn Ái Quốc: Cách mạng tháng Mười mở ra thời đại mới, “thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc” (Hồ Chí Minh toàn tập. Nxb CTQG. Hà Nội 2002.t 2, tr 137)  Cách mạng tháng Mười đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân các nước, là động lực thúc đẩy sự ra đời của nhiều Đảng Cộng Sản trên thế giới ◼ Năm 1918 : Đ.C.S Đức, Đ.C.S Hungari ◼ Năm 1919 : Đ.CS Mỹ ◼ Năm 1920 : Đ.C.S Anh, Đ.C.S Pháp ◼ Năm 1921 : Đ.C.S Trung Quốc, Đ.C.S Mông Cổ ◼ Năm 1922 : Đ.C.S Nhật Bản
 2. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 1. Hoàn cảnh quốc tế : c.Tác động của cách mạng tháng Mười Nga 1917 và Quốc 34 tế Cộng sản :  Tháng 3/1919 Quốc tế Cộng sản được thành lập có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế  Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin được thông qua tại Đại hội II Quốc Tế Cộng sản 1920 đã chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng cho các dân tộc thuộc địa, mở ra con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức trên lập trường cách mạng vô sản .  Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Ái Quốc đánh giá vai trò của Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng : “An Nam muốn cách mệnh thành công thì tất phải nhờ Đệ tam quốc tế” (Hồ Chí Minh toàn tập. Nxb CTQG Hà Nội 2002. t 2, tr 287)
 3. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 2. Hoàn cảnh trong nước : 36 a Xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp :  Về kinh tế : thực dân Pháp thực hiện chính sách độc quyền bóc lột về kinh tế : ◼ Cướp ruộng của nông dân để lập đồn điền . ◼ Đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản ◼ Xây dựng cơ sở giao thông, công nghiệp Chính sách khai thác thuộc địa đã tạo nên sự chuyển biến của nền kinh tế Việt Nam nhưng cũng đưa đến hậu quả là kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc vào tư bản Pháp, bị kìm hãm trong vòng lạc hậu .
 4. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 2. Hoàn cảnh trong nước : 38 a Xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp :  Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam : Chính sách khai thác thuộc địa đã diễn ra quá trình phân hóa sâu sắc về giai cấp :  Giai cấp địa chủ : một bộ phận câu kết với thực dân Pháp bóc lột nông dân. Tuy nhiên phần lớn địa chủ có lòng yêu nước, căm ghét đế quốc đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau .  Giai cấp nông dân : là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, bị thực dân và phong kiến áp bức nặng nề. Chính sách áp bức thống trị của thực dân và phong kiến đã tăng thêm lòng căm thù, ý chí cách mạng của giai cấp nông dân trong cuộc đấu tranh giành ruộng đất và quyền sống tự do .
 5. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 2. Hoàn cảnh trong nước : 40 a Xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp :  Giai cấp tư sản Việt Nam : bao gồm tư sản công nghiệp và tư sản thương nghiệp, một bộ phận tư sản kiêm địa chủ . Tư sản Việt Nam bị tư sản Pháp và tư sản người Hoa cạnh tranh, chèn ép vì vậy thế lực kinh tế nhỏ bé, yếu ớt. Do đặc điểm trên tư sản Việt Nam không đủ điều kiện để lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đi đến thắng lợi .  Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam : gồm học sinh, trí thức, viên chức và những người làm nghề tự do, trong đó tri thức và học sinh là bộ phận quan trọng của tầng lớp tiểu tư sản . ◼ Đời sống bấp bênh, dễ bị phá sản . ◼ Có lòng yêu nước, căm thù đế quốc . ◼ Chịu ảnh hưởng của tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài . Tầng lớp tiểu tư sản là lực lượng có tinh thần cách mạng cao, là động lực của cách mạng .
 6. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 2. Hoàn cảnh trong nước : 42 a Xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp :  Chính sách đó đưa đến sự ra đời của giai cấp công nhân và giai cấp tư sản Việt Nam .  Mâu thuẫn vừa cơ bản vừa chủ yếu và ngày càng gay gắt là toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược .  Tính chất của xã hội Việt Nam là xã hội thuộc địa nửa phong kiến .  Yêu cầu khách quan của xã hội Việt Nam là đánh đế quốc Pháp giành độc lập cho dân tộc và xóa bỏ chế độ phong kiến giành quyền dân chủ, chủ yếu là ruộng đất cho nông dân ,  Chống đế quốc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu .
 7. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 2. Hoàn cảnh trong nước : b. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư 44 sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Tất cả phong trào chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến đều đi đến thất bại nói lên giai cấp phong kiến và hệ tư tưởng phong kiến đã lỗi thời, lạc hậu không đủ điều kiện để lãnh đạo phong trào yêu nước giải quyết thành công nhiệm vụ dân tộc ở Việt Nam . “Lều chõng hại ta, tóc bạc, da mồi mới biết” (Lương Văn Can)  Phong trào của các tầng lớp sỹ phu tiến bộ chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản diễn ra sôi nổi : ( Sỹ phu : là những trí thức yêu nước xuất thân từ xã hội phong kiến, từ giai cấp phong kiến )
 8. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 2. Hoàn cảnh trong nước : b. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản 46 cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX  Đại biểu cho xu hướng cải cách để giành độc lập cho dân tộc là Phan Châu Trinh .Phan Châu Trinh chủ trương vận động cải cách văn hóa xã hội, động viên lòng yêu nước trong nhân dân, đả kích bọn vua quan phong kiến thối nát, đề xuất tư tưởng dân chủ tư sản là : khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh . Phan Châu Trinh phản đối bạo động vũ trang, chủ trương cầu viện nước ngoài . Hoạt động của Phan Châu Trinh góp phần thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân ta nhưng về mặt phương pháp như Trần Dân Tiên đánh giá :“Cụ Phan Châu Trinh chỉ yêu cầu người Pháp thực hiện cải lương, điều đó sai lầm chẳng khác gì đến xin giặc rủ lòng thương” (Trần Dân Tiên.Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch.Nxb.Sự thật.Hà Nội.1986.tr13.14)
 9. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 2. Hoàn cảnh trong nước : b. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và 48 tư sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX  Tân Việt cách mạng Đảng : Đảng này ra đời và hoạt động trong bối cảnh Hội Việt Nam cách mạng thanh niên hoạt động và phát triển mạnh mẽ đã tác động đến tổ chức này. Nội bộ đảng Tân Việt diễn ra cuộc đấu tranh giữa tư tưởng vô sản và tư tưởng cải lương, khuynh hướng theo cách mạng vô sản thắng thế, một số đảng viên từ tổ chức này chuyển sang Hội Việt Nam thanh niên cách mạng, số hội viên tiên tiến còn lại xúc tiến thành lập một chính Đảng theo chủ nghĩa Mác Lênin (sau này là tổ chức Đông Dương Cộng sản liên đoàn)
 10. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 2. Hoàn cảnh trong nước : b. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư 50 sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Tóm lại :  Trước yêu cầu của lịch sử, các phong trào chống Pháp giành độc lập cho dân tộc diễn ra rất sôi nổi. Mục tiêu chung của các phong trào đều giống nhau, lập trường giai cấp của các phong trào khác nhau, phương pháp, biện pháp đấu tranh khác nhau, quan điểm tập hợp lực lượng bên ngoài cũng khác nhau. Cuối cùng các cuộc đấu tranh đều đi đến thất bại .  Một số tổ chức, đảng phái chính trị theo lập trường quốc gia tư sản ra đời cũng đã thể hiện vai trò của mình trước yêu cầu của lịch sử dân tộc nhưng do hạn chế về giai cấp, về đường lối chính trị và tổ chức, lại chưa tập hợp được rộng rãi lực lượng trong dân tộc nên cuối cùng cũng không thành công. Sự thất bại đó phản ánh địa vị kinh tế, chính trị của giai cấp này trong tiến trình cách mạng của dân tộc .
 11. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 2. Hoàn cảnh trong nước : c. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản : 52 Tìm hiểu phong trào yêu nước theo khuynh hướng cách mạng vô sản phải làm rõ 3 nội dung chính :  Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam .  Sự phát triển của phong trào yêu nước khi tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin .  Sự ra đời của 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam .  Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam  Ngày 5/6/1911 Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước .
 12. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 2. Hoàn cảnh trong nước : c. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản : 54 Sau này Bác viết : Nước Nga có chuyện lạ đời Biến người nô lệ thành người tự do . ◼ Tháng 7/1920 đọc sơ thảo lần thứ I Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Luận cương đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác Lênin . ◼ Đại hội Đảng xã hội Pháp lần thứ XVIII (tháng12/1920) Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người Cộng sản và tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam .
 13. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 2. Hoàn cảnh trong nước : c. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản : 56 Quá trình chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc :  Ra báo Người cùng khổ, viết bài trên báo Nhân đạo, Đời sống công nhân của Đảng Cộng sản Pháp, đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (xuất bản 1925) để truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin .  Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc, khơi dậy tinh thần yêu nước, thức tỉnh tinh thần dân tộc nhằm đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược .  Tháng 11/1924 về Quảng Châu (Trung Quốc) lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925), Hội nêu rõ mục đích, chương trình và điều lệ là làm cách mạng dân tộc và cách mạng thế giới, sau khi thành công sẽ lập ra chính phủ nhân dân, tiến lên xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa, thực hiện đoàn kết với phong trào cách mạng thế giới và giai cấp vô sản các nước .
 14. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 2. Hoàn cảnh trong nước : 58 c. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản :  Nội dung tác phẩm đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc (1927)  Chỉ ra tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam .  Quan hệ cách mạng cách mạng giải phóng dân tộc vói cách mạng xã hội chủ nghĩa, cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa .  Chỉ ra lực lượng cách mạng là toàn dân mà nòng cốt là công nông, sự cần thiết phải thực hiện khối đoàn kết toàn dân .  Chỉ rõ phải có Đảng lãnh đạo cách mạng mới thành công, Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa Mác Lênin làm “cốt”.  Chỉ rõ cách mạng Việt Nam phải đoàn kết với cách mạng thế giới và là một bộ phận của cách mạng thế giới .  Về phương pháp cách mạng phải tập hợp, giác ngộ và tổ chức quần chúng, phải nắm vững tình thế và thời cơ của cách mạng .
 15. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 2. Hoàn cảnh trong nước : c. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản : 60 → Rõ ràng phong trào công nhân đã lôi cuốn phong trào dân tộc theo con đường cách mạng vô sản .  Đầu thế kỷ XX cùng với phong trào công nhân, phong trào yêu nước đặc biệt là phong trào nông dân phát triển mạnh mẽ ở nhiều nơi trong cả nước, thức tỉnh nông dân đứng dậy chống đế quốc và địa chủ rất kịch liệt . Tiêu biểu cho phong trào nông dân là : ◼ Nông dân làng Ninh Thạnh Lợi (Rạch Giá) đấu tranh chống thực dân, địa chủ chiếm đất ◼ Nông dân Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh đấu tranh chống cướp đất, đòi chia ruộng công .
 16. I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam : 2. Hoàn cảnh trong nước : c. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản : 62  Sự ra đời các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam : Trước sự phát triển của phong trào công nhân, phong trào yêu nước :  Tháng 3/1929 tại Hà Nội chi bộ cộng sản đầu tiên gồm7 người được thành lập do Trần Văn Cung làm bí thư  Ngày 17/6/1929 tại Hà Nội tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng tuyên bố thành lập. Tuyên ngôn của Đảng chỉ rõ phải đoàn kết, tổ chức công nông đánh đổ đế quốc, diệt trừ phong kiến, thực hiện xã hội bình đẳng, tự do, bác ái .  Mùa thu năm 1929 các Hội viên của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Trung Kỳ và Quảng Châu (Trung Quốc) cũng tuyên bố thành lập An Nam Cộng sản Đảng .
 17. II. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng : 64 Ba nội dung lớn phải làm rõ :  Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng .  Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng .
 18. II. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng : 66 1. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam :  Hội nghị Hợp nhất các tổ chức cộng sản có 5 thành viên tham dự là :  Nguyễn Ái Quốc đại diện cho Quốc tế Cộng sản, chủ trì hội nghị .  Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh đại diện cho Đông Dương cộng sản Đảng .  Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu đại diện cho An Nam Cộng sản Đảng .
 19. II. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng : 1. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam : 68 Hội nghị đã quyết định hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam và thảo luận, thông qua văn kiện do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là :  Chính cương tóm tắt của Đảng .  Sách lược vắn tắt của Đảng .  Chương trình vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị cũng quyết định phương châm, kế hoạch để thống nhất các tổ chức Cộng sản trong nước. Sau Hội nghị :  Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được thành lập do đồng chí Trịnh Đình Cửu đứng đầu .  Ngày 24/2/1930 tổ chức Đông Dương Cộng sản liên đoàn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam .
 20. II. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng : 70 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng : Tìm hiểu cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng phải làm rõ 3 nội dung sau : * Hoàn cảnh ra đời của Cương lĩnh : - Đòi hỏi khách quan của phong trào cách mạng nước ta về đường lối chiến lược và phương pháp cách mạng . - Nhu cầu bên trong về sự thống nhất các tổ chức cộng sản của những người Cộng sản Đông Dương .
 21. II. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng : 72 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng : * Nội dung cơ bản của cương lĩnh : Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng tập trung vào 5 nội dung chủ yếu sau đây :  Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam : Phương hướng đó là : “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” (Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng. Nxb CTQG Hà Nội 1998.t2.tr 2) Phương hướng chiến lược trên do Đảng vạch ra là định hướng lâu dài cho toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta .
 22. II. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng : 74 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng :  Về kinh tế : ◼ Thủ tiêu các thứ quốc trái . ◼ Tịch thu sản nghiệp lớn của tư bản Pháp . ◼ Thu ruộng đất của đế quốc chia cho dân cày. ◼ Mở mang công nghiệp, nông nghiệp và thực hiện các chính sách kinh tế tiến bộ . Đây là các nhiệm vụ kinh tế chủ yếu mà Đảng lãnh đạo thực hiện trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta .  Về văn hóa, xã hội : ◼ Thực hiện các quyền tự do dân chủ cơ bản cho nhân dân . ◼ Thực hiện, phát triển các chính sách văn hóa, xã hội .
 23. II. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng : 76 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng :  Lãnh đạo cách mạng : là giai cấp công nhân do Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện .  Để lãnh đạo được cách mạng, Đảng phải là đội tiên phong của giai cấp công nhân, là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam .  Đảng phải đứng trên lập trường và quyền lợi của giai cấp công nhân để tập hợp đoàn kết với các giai cấp khác, tránh đi vào con đường thỏa hiệp, nhượng bộ .
 24. II. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng : 3.Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương 78 lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng : Nghiên cứu cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ta rút ra 6 kết luận sau :  Hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản qui tụ được các tổ chức Cộng sản thành một Đảng duy nhất theo đường lối chính trị đúng đắn tạo nên sự thống nhất về tư tưởng và hành động của phong trào cách mạng nước ta nhằm hướng đến mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội .  Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trong thời đại mới, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và hệ tư tưởng Mác Lênin đối với cách mạng Việt Nam . Nói về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh viết : “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng” (Hồ Chí Minh toàn tập. Nxb CTQG Hà Nội. t 10, tr 8)
 25. II. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng : 80 3.Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng :  Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với đường lối cách mạng được xác định đúng đắn trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là cơ sở để Đảng nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng và giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước đầu thế kỷ XX, mở ra con đường phát triển mới cho đất nước .  Đảng ra đời với chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới và gắn bó mật thiết với cách mạng thế giới đã kết hợp được sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại để làm nên thắng lợi vẻ vang cho dân tộc Việt Nam đồng thời góp phần vào sự nghiệp chung của cách mạng thế giới .
 26. D. Tài liệu tham khảo, câu hỏi ôn tập, đề tài thảo luận chương I : 82 Câu hỏi ôn tập chương I : 1. Khái quát hoàn cảnh ra đời của Đảng ? 2. Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết của chủ nghĩa Mác Lênin về Đảng cộng sản để tổ chức ra Đảng Cộng Sản Việt Nam ? 3. Nêu hoàn cảnh ra đời, phân tích nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ?
 27. Gợi ý câu hỏi ôn tập chương I : 84 Câu 2 : Phân tích hai nội dung chính :  Quá trình chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ lập trường yêu nước sang lập trường của chủ nghĩa Mác Lênin .  Nội dung cơ bản của con đường cứu nước Hồ Chí Minh, là sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, là sự chuẩn bị về đường lối cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam . Câu 3: Tập trung vào hai nội dung :  Khái quát hoàn cảnh ra đời của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng .  Phân tích 5 nội dung cơ bản của Cương lĩnh .
 28. Gợi ý chuẩn bị : 86 Đề tài 1 : Cơ sở để khẳng định sự ra đời của Đảng là tất yếu :  Khái quát hoàn cảnh thế giới, trong nước .  Nội dung khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin được Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào Việt Nam thể hiện trong Con đường cách mạng Việt Nam ở nội dung tác phẩm Đường cách mạng (1927) và Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (1930) .  Sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước khi tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh . Đề tài 2 : Tập trung vào 2 điểm :  Nội dung cơ bản của Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng .  Thực tiễn hơn 80 năm của cách mạng Việt Nam thực hiện đường lối của Đảng .