Bài giảng Giải tích 1 - Bài 5: Hàm số liên tục

Định nghĩa

1. Cho hàm f(x) xác định tại Xo, f liên tục tại Xo

lim f(x) = f(xo)

(đồ thị của hàm số y = f(x) không bị ngắt tại X,.)

Ngược lại, f được gọi là gián đoạn tại Xo

nếu

x→x*

2. f liên tục phải tại X, nếu:

lim f(x) = f(xo)

3. f liên tục trái tại X, nếu:

lim f(x) = f(xo)

f liên tục tại X − f liên tục phải và trái tại Xo.

Xo

ppt 10 trang xuanthi 26/12/2022 4360
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Giải tích 1 - Bài 5: Hàm số liên tục", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_giai_tich_1_bai_5_ham_so_lien_tuc.ppt