Đề tài Nghệ thuật giải quyết vấn đề thời cơ

Theo lý luận của chủ nghĩa Mác — Lênin, khởi nghĩa vũ trang là một khoa học, đồng thời là một nghệ thuật, đòi hỏi sự nắm vững và tuân theo những quy luật khách quan hết sức nghiêm ngặt và sự khéo léo trong nhận thức và hành động chủ quan của chính đảng lãnh đạo cách mạng.

Cách mạng tháng Tám 1945 không chỉ là thắng lợi của đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn, mà còn là thắng lợi của phương pháp cách mạng độc lập, tự chủ và sáng tạo của Đảng và Hồ Chí Minh, thắng lợi của nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa dân tộc, trong đó nổi lên nghệ thuật dự đoán và chớp thời cơ.

doc 7 trang xuanthi 26/12/2022 13900
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Nghệ thuật giải quyết vấn đề thời cơ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_tai_nghe_thuat_giai_quyet_van_de_thoi_co.doc