Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập môn Lịch sử Đảng (Có đáp án)

Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào ?
a. 1858­1884
b. 1884­1896
đáp án c. 1896­1913
d. 1914­1918
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành?
a. Giai cấp tư sản
b. Giai cấp tư sản và công nhân
đáp án c. Giai cấp công nhân
d. Giai cấp tiểu tư sản
Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?
a) Địa chủ phong kiến và nông dân
đáp án b) Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân
c) Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân
d) Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản
Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?
đáp án a) Độc lập dân tộc
b) Ruộng đất
c) Quyền bình đẳng nam, nữ
d) Được giảm tô, giảm tức 
pdf 25 trang xuanthi 26/12/2022 7360
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập môn Lịch sử Đảng (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfcau_hoi_trac_nghiem_on_tap_mon_lich_su_dang_co_dap_an.pdf

Nội dung text: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập môn Lịch sử Đảng (Có đáp án)

  1. Câu 85: Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị "Sửa soạn khởi nghĩa" vào thời gian nào? a. 5­1944đáp án b. 3­1945 c. 8­1945 d. 6­1945 Câu 86: Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập khi nào? a. 22­12­1944đáp án b. 19­12­1946 c. 15­5­1945 d. 10­5­1945 Câu 87: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lúc đầu được thành lập có bao nhiêu chiến sĩ? a. 33 b 34đáp án c. 35 d. 36 Câu 88: Việt Nam Giải phóng quân được thành lập vào thời gian nào? a) tháng 9­1940 b) tháng 12­1941 c) tháng 12­1944 d) tháng 5­1945đáp án Câu 89: Tài liệu nào sau đây được đánh giá như một văn kiện mang tính chất cương lĩnh quân sự đầu tiên của Đảng? a) Đường cách mạng b) Cách đánh du kích c) Con đường giải phóng d) Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quânđáp án Câu 90: Chỉ thị "Nhật ­ Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" ra đời khi nào? a. 9/3/1945 b. 12/3/1945đáp án c. 10/3/1846 d. 12/3/1946 Câu 91: Bản Chỉ thị Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta phản ánh nội dung của Hội nghị nào? a) Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 5­1941 b) Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 2­1943 c) Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tháng 3­1945đáp án d) Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ họp tháng 4­1945 Câu 91: Hội văn hoá cứu quốc được thành lập vào thời gian nào? a) năm 1941 b) năm 1943đáp án c) năm 1944 d) năm 1945 Câu 92: Trong cao trào vận động cứu nước 1939­1945, chiến khu cách mạng được xây dựng ở vùng Chí Linh ­ Đông Triều có tên là gì? a) Trần Hưng Đạođáp án b) Hoàng Hoa Thám c) Lê Lợi d) Quang Trung Câu 93: Chiến khu Hoà ­ Ninh ­ Thanh còn có tên là gì? a) Trần Hưng Đạo b) Hoàng Hoa Thám c) Lê Lợi d) Quang Trungđáp án Câu 94: Chiến khu cách mạng nào được gọi là Đệ tứ chiến khu a) Trần Hưng Đạođáp án b) Hoàng Hoa Thám c) Lê Lợi d) Quang Trung Câu 95: Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ chủ trương thành lập chiến khu cách mạng nào ở Nam Kỳ? a) Trưng Trắc b) Phan Đình Phùng c) Nguyễn Tri Phươngđáp án d) Hoàng Hoa Thám
  2. a) đó là lúc so sánh lực lượng có lợi nhất đối với cách mạng b) đó là lúc kẻ thù cũ đã ngã gục nhưng kẻ thù mới chưa kịp đến c) quân Đồng minh có thể dựng ra một chính quyền trái với ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta d) tất cả các lý do trênđáp án Câu 109: Tình hình đất nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 được ví như hình ảnh: a. Nước sôi lửa nóng b. Nước sôi lửa bỏng c. Ngàn cân treo sợi tócđáp án d. Trứng nước Câu 110: Những khó khăn, thách thức đối với Việt Nam sau cách mạng tháng Tám ­ 1945: A. Các thế lực đế quốc, phản động bao vây, chống phá B. Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành C. Hơn 90% dân số không biết chữ D. Tất cả các phương án trênđáp án Câu 111: Những thuận lợi căn bản của đất nước sau cách mạng tháng Tám ­ 1945 A. Cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ B. Hệ thống chính quyền cách mạng nhân dân được thiết lập C. Nhân dân có quyết tâm bảo vệ chế độ mới D. Tất cả các phương án trênđáp án Câu 112: Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ngay sau Cách mạng 8­ 1945? a. Thực dân Pháp xâm lược.đáp án b. Tưởng Giới Thạch và tay sai c. Thực dân Anh xâm lược d. Giặc đói và giặc dốt. Câu 113: Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết: A. Chống ngoại xâm B. Chống ngoại xâm và nội phản C. Diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâmđáp án D. Cả ba phương án trên Câu 114: Chỉ thị kháng chiến kiến quốc ra đời ngày, tháng, năm nào? a. 25/11/1945đáp án b. 26/11/1945 c. 25/11/1946 d. 26/11/1946 Câu 115: Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng ngày 25/11/1945, xác định nhiệm vụ nào là trung tâm, bao trùm nhất? a. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạngđáp án b. Chống thực dân Pháp xâm lược c. Cải thiện đời sống nhân dân d. Cả A, B và C Câu116: Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám ­1945: A. Dân tộc giải phóng B. Thành lập chính quyền cách mạng C. Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hếtđáp án D. Đoàn kết dân tộc và thế giới Câu 117: Chủ trương và sách lược của Trung ương Đảng trong việc đối phó với các lực lượng đế quốc sau cách mạng tháng Tám­1945: A. Thêm bạn bớt thù B. Hoa ­Việt thân thiện C. Độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế đối với Pháp D. Cả ba phương án kể trênđáp án Câu 118: Những thành tựu căn bản của cách mạng Việt Nam trong việc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng sau 1945 : A. Tổ chức tổng tuyển cử và ban hành Hiến pháp B. Củng cố và mở rộng mặt trận Việt Minh C. Xây dựng và phát triển các lực lượng vũ trang nhân dân D. Tất cả các phương án trênđáp án Câu 119: Phong trào mà Đảng đã vận động nhân dân chống nạn mù chữ diễn ra sau cách mạng tháng Tám ­1945 A. Xây dựng nếp sống văn hoá mới B. Bình dân học vụđáp án C. Bài trừ các tệ nạn xã hội
  3. B. Việt Nam với Pháp nhân nhượng quyền lợi ở miền Bắc C. Ký kết hiệp định Sơ bộ 6­3­1946 giữa Việt Nam với Phápđáp án D. Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh trao đổi quyền lợi cho nhau Câu 132: Sau khi ký bản Hiệp định Sơ bộ, ngày 9­3­1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã ra A. Chỉ thị kháng chiến kiến quốc B. Chỉ thị Hoà để tiếnđáp án C. Chỉ thị Toàn quốc kháng chiến D. Tất cả các phương án trên Câu 133: Sau bản Hiệp định sơ bộ, ngày 14­9 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ ký bản Tạm ước với Chính phủ Pháp với nội dung: A. Pháp thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của nước Việt Nam B. Chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. C. Đình chỉ xung đột ở miền Nam và sẽ tiếp tục đàm phán vào 1­1947 D. Cả A, B và Cđáp án Câu 134: Cuối năm 1946, thực dân Pháp đã bội ước, liên tục tăng cường khiêu khích và lấn chiếm thêm một số địa điểm như: A. Thành phố Hải Phòng, thị xã Lạng Sơn B. Đà Nẵng, Sài Gòn C. Hải Phòng, Hải Dương, Lào Cai, Yên Bái D. Thành phố Hải phòng, thị xã Lạng Sơn, Đà Nẵng, Hà Nội đáp án Câu 135: Hiệp ước Hoa ­ Pháp được ký kết ở đâu? a. Pari b. Trùng Khánhđáp án c. Hương Cảng d. Ma Cao Câu 67: Quân đội của Tưởng Giới Thạch đã rút hết khỏi miền Bắc nước ta vào thời gian nào? a. Cuối tháng 8/1946 b. Đầu tháng 8/1946 c. Đầu tháng 9/1946 d. Cuối tháng 9/1946đáp án Câu 136: Hiệp định Sơ bộ được Hồ Chí Minh ký với G. Sanhtơny vào thời gian nào? a. 6­3­1946đáp án b. 14­9­1946 c. 19­12­1946 d. 10­12­1946 Câu 137: Hội nghị Phôngtennơblô diễn ra vào thời gian nào? a. Từ 10/5 ­ 20/8/1945 b. Từ 15/6 ­ 25/9/1946 c. 6/7 ­ 10/9/1946đáp án d. 12/8 ­ 30/10/1946 Câu 138: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào A. Đêm ngày 18­9­1946 B. Đêm ngày 19­12­1946đáp án C. Ngày 20­12­1946 D. Cả ba phương án đều sai Câu 139: Hội nghị Ban thường vụ Trung Đảng họp mở rộng quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc họp vào thời gian nào? A. Ngày 18­12­1946 B. Ngày 19­12­1946đáp án C. Ngày 20­12­1946 D. Ngày 22­12­1946 Câu 140: Cuộc tổng giao chiến lịch sử mở đầu của kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta ở Hà Nội đã diễn ra trong A. 60 ngày đêm B. 30 ngày đêmđáp án C. 12 ngày đêm D. 90 ngày đêm Câu 141: Những văn kiện nào dưới đây được coi như Cương lĩnh kháng chiến của Đảng ta: A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh B. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng C. Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Tổng Bí thư Trường Chinh D. Cả ba phương án trênđáp án
  4. b. Đường 18đáp án c. Hà Nam Ninh d. Biên giới Câu 154: Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ hai diễn ra khi nào? a. 6/1948 b. 7/1948đáp án c. 7/1949 d. 8/1949 Câu 155: Đại hội văn hoá toàn quốc lần thứ hai xác định phương châm xây dựng nền văn hoá mới: a. Dân tộc hoá b. Đại chúng hoá c. Khoa học hoá d. Cả ba phương án trênđáp án Câu 156: Đầu năm 1948, TW Đảng đã đề ra cách thức thực hiện cách mạng ruộng đất theo đường lối riêng biệt của cách mạng Việt Nam, đó là: A. Cải cách ruộng đất B. Cải cách từng bước để dần dần thu hẹp phạm vi bóc lột của địa chủ C. Sửa đổi chế độ ruộng đất trong phạm vi không có hại cho nông dân. D. Cả A, B và Cđáp án Câu 157: Ban Thường vụ TƯ Đảng đã ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc vào thời gian nào? a. 27/3/1946 b. 28/3/1946 c. 27/3/1948đáp án d. 28/4/1949 Câu 158: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khẩu hiệu "Tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công" được nêu ra khi nào? a. 1948 b. 1949đáp án c. 1950 d. 1951 Câu 159: Trong kháng chiến chống Pháp, Đảng đã chủ trương mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc với việc A. Thống nhất Việt Minh và Liên Việtđáp án B. Thành lập Mặt trận Liên Việt C. Mở rộng Mặt trận Việt Minh D. Cả 3 phương án trên Câu 160: Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt được tổ chức vào thời gian nào? a. 3/1951đáp án b. 2/1952 c. 3/1953 d. 1/1953 Câu 161: Tháng 3­1951, Đại Hội thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành A. Mặt trận Việt Nam cách mạng thanh niên B. Mặt trận Việt Minh C. Mặt trận Tổ Quốc D. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt)đáp án Câu 162: Việt Nam đã bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Liên Xô và một số nước khác vào thời điểm nào? A. Năm 1945 B. Năm 1948 C. Năm 1950đáp án D. Năm 1953 Câu 163: Để phá thế bao vây cô lập, phát triển lực lượng và giành thế chủ động, tháng 6­1950, lần đầu tiên TW Đảng đã chủ trương mở chiến dịch tiến công quy mô lớn. Đó là: A. Chiến dịch Việt Bắc B. Chiến dịch Tây Bắc C. Chiến dịch Biên Giớiđáp án D. Chiến dịch Thượng Lào Câu 164: ý nghĩa của chiến thắng Biên Giới Thu ­ Đông đối với cách mạng Việt Nam A. Giáng một đòn nặng nề vào ý chí xâm lược của địch, đập tan tuyến phòng thủ và giải phóng hoàn toàn khu vực biên giới, nối liền Việt Nam với thế giới B. Đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về trình độ chiến đấu của quân đội Việt Nam C. Quân ta đã giành được thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ, tạo bước chuyển biến lớn của kháng chiến
  5. A. Chủ nghĩa Mác Lênin B. Tư tưởng Hồ Chí Minh C. Truyền thống dân tộc đáp án D. Cả ba phương án trên Câu 177: Đai hội Đảng toàn quốc lần thứ hai đã bầu ai làm Tổng Bí thư đảng Lao Động Việt Nam? A. Hồ Chí Minh B. Trần Phú C. Trường Chinh đáp án D. Lê Duẩn Câu 178: Hôm nay buổi sáng tháng ba Mừng ngày thắng lợi Đảng ta ra đời Hai câu thơ trên nói đến sự kiện gì A. Hội nghị thành lập Đảng B. Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh và Liên Việt đáp án C. Đại hội Đảng toàn quốc lần II D. Cả ba phương án đều sai Câu 179: Trong tiến trình hình thành và phát triển từ năm 1930­1951, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra bao nhiêu Cương lĩnh chính trị và vào thời điểm nào A. Cương lĩnh năm 1930 B. 2 cương lĩnh vào năm 1930 và 1945 C. 3 cương lĩnh vào năm 1930, 1945, 1951 D. 3 cương lĩnh vào năm 1930, 1951 (năm 1930 ra đời 2 cương lĩnh) đáp án Câu 180: Trong cương lĩnh thứ ba (2­1951), Đảng ta đã khẳng định nhận thức của mình về con đường cách mạng Việt Nam. Đó là: A. Con đường cách mạng vô sản B. Con đường cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng C. Con đường cách mạng tư sản dân quyền D. Con đường cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân đáp án Câu 181: Đến năm 1951, Đảng ta đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại hội và trong khoảng thời gian nào? A. 1 kỳ Đại hội vào năm 1930 B. 2 kỳ Đại hội vào tháng 3­1935 và tháng 2­1951 đáp án C. 3 kỳ Đại hội vào tháng 2­1930, 3­1935, 2­1951 D. 4 kỳ Đại hội và tháng 2­1930, 10­1930, 3­1935, 2­1951 Câu 182: Trong Cương lĩnh thứ 3 được thông qua tại Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ hai (2­1951), Đảng ta đã phát triển và hoàn thiện nhận thức về lực lượng cách mạng không chỉ là công nhân và nông dân mà bao gồm nhiều lực lượng dân tộc khác. Các lực lượng đó được gọi chung là: A. Dân tộc B. Nhân dân đáp án C. Dân chủ D. Vô Sản Câu 183: Đại hội nào của Đảng đã quyết định tách 3 Đảng bộ Đảng Cộng sản ở 3 nước Việt Nam, Lào và Cam pu chia? a. Đại hội I b. Đại hội II đáp án c. Đại hội III d. Đại hội IV Câu 184: Khối liên minh nhân dân 3 nước Việt Nam ­ Lào và Campuchia được thành lập khi nào? a. 2/1951 b. 3/1951 đáp án c. 4/1951 d. 5/1951 Câu 185: Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất họp năm nào? a. 1950 b. 1951 c. 1952 đáp án d. 1953 Câu 186: Đại đoàn quân chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam (đại đoàn 308) được thành lập khi nào? a. Năm 1945 b. Năm 1947 c. Năm 1949 đáp án d. Năm 1950 Câu 187: Đến cuối năm 1952, với sự phát triển mạnh mẽ, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã hình thành bao nhiêu đại
  6. 1953­1954: A. Tăng cường chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch nhằm phân tán chủ lực địch B. Quân chủ lực của ta tập trung tiêu diệt sinh lực địch ở những vùng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu, tranh thủ tiêu diệt địch ở những hướng địch đánh ra C. Thực hiện phương châm "tích cực, chủ động, cơ động linh hoạt" D. Tất cả các phương án trên đáp án Câu 199: Trong chiến cuộc Đông Xuân 1953­1954, những hướng tiến công chiến lược của quân và dân ta: A. Tiến công ở Lai Châu, Trung Lào B. Tiến công ở Hạ Lào và Đông Campuchia C. Tiến công ở Tây Nguyên D. Cả ba phương án trên đáp án Câu 200: Ngày 20­11­1953, giữa lúc quân ta tiến quân lên Tây Bắc, Nava vội vàng phân tán lực lượng cho quân nhảy dù, tập trung một khối chủ lực mạnh ở A. Lai Châu B. Điện Biên Phủ đáp án C. Thượng Lào D. Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia Câu 201: Nava đã đưa tổng số binh lực lên Điện Biên Phủ lúc cao nhất là 16.200 quân; bố trí thành 3 phân khu, 49 cứ điểm. Mục đích là nhằm biến Điện Biên Phủ thành A. Một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương đáp án B. Một nơi tập trung đông nhất khối quân chủ lực C. Căn cứ quân sự phòng thủ Đông Dương D. Tất cả các phương án trên Câu 202: Bộ Chính trị đã thông qua phương án mở chiến dịch Điện Biên Phủ vào thời gian nào: A. 20­11­1953 B. 3­12­1953 C. 6­12­1953 đáp án D. 25­1­1954 Câu 203; Ngay sau khi quyết định chọn chiến dịch Điện Biên Phủ là trận quyết chiến, chiến lược, ban đầu TW Đảng đã xác định phương châm: A. Đánh chắc, tiến chắc B. Đánh nhanh, thắng nhanh đáp án C. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh D. Tất cả các phướng đều sai Câu 204: Ai đã được cử làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng uỷ chiến dịch Điện Biên Phủ A. Hoàng Văn Thái B. Văn Tiến Dũng C. Phạm Văn Đồng D. Võ Nguyên Giáp đáp án Câu 205: Trên cơ sở theo dõi tình hình địch ở Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định thay đổi để thực hiện phương châm: A. Đánh nhanh, thắng nhanh B. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh C. Đánh chắc, tiến chắc đáp án D. Cơ động, chủ động, linh hoạt Câu 206: Chiến dịch Điện Biên Phủ đã diễn ra trong ba đợt và trong khoảng thời gian nào: A. 6­12­1953 ­ 25­1­1954 B. 25­11­1953 ­ 15­3­1954 C. 15­3­1954 ­ 21­7­1954 D. 13­3­1954 ­ 7­5­1954 đáp án Câu 207: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày? a. 54 b. 55 c. 56 đáp án d. 59 Câu 208: Lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" trong chiến dịch Điện Biên Phủ được trao cho đơn vị nào? a. Đại đoàn 308 b. Đại đoàn 312 đáp án c. Đại đoàn 316 d. Đại đoàn 320. Câu 209: Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân ta giành nhiều thắng lợi to lớn. Kết quả đã:
  7. a. 7 đáp án b. 8 c. 9 d. 10 Câu 220: Quân ta vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội ngày nào? a. 10­10­1954 đáp án b. 10­10­1955 c. 10­10­1956 d. 1­10­1954 Câu 221: Quân viễn chinh Pháp rút hết khỏi miền Bắc nước ta vào thời gian nào? ở đâu? a. 15/5/1954 b. 16/5/1955 đáp án c. 16/5/1956 Câu 222: Nghị quyết về đường lối cách mạng miền Nam được thông qua tại Hội nghị TƯ, Đại hội nào? a. Đại hội II b. Hội nghị TƯ 15 khoá II đáp án c. Đại hội III d. Hội nghị TƯ 15 khoá III Câu 223: Hội nghị nào của Đảng mở đường cho phong trào " Đồng khởi" ở miền Nam năm 1960? a. Hội nghị Trung ương 12 ­ Khoá II của Đảng (3­1957) b. Hội nghị Trung ương 13 ­ Khoá II của Đảng (12­1957) c. Hội nghị Trung ương 14 ­ Khoá II của Đảng (11­1958) d.­ Hội nghị Trung ương 15 ­ Khoá II của Đảng (1­1959) đáp án Câu 224: Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc được thông qua tại đại hội nào? a. Đại hội II b. Đại hội III đáp án c. Đại hội IV d. Đại hội V Câu 225: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời khi nào? a. 20/12/1960 đáp án b. 21/12/1960 c. 20/12/1961 d. 21/12/1961 Câu 226: Quân dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của đế quốc Mỹ trong bao nhiêu ngày đêm và từ ngày nào đến này nào? a. 10 ngày đêm từ 15 đến 25 tháng 10 năm 1970 b. 11 ngày đêm từ 16 đến 26 tháng 11năm 1971 c. 12 ngày đêm từ 17 đến 29 tháng 12 năm 1972 d. 12 ngày đêm từ 18 đến 30 tháng 12 năm 1972 đáp án Câu 227: Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam được ký khi nào? a. 20/7/1954 b. 22/12/1954 c. 27/2/1973 d. 27/1/1973 đáp án Câu 228: Từ năm 1945 đến nay nhân dân ta đã tham gia bầu cử bao nhiêu khoá Quốc hội? a. 9 b. 10 c. 11 đáp án d. 12 Câu 229: Quốc hội khoá mấy đã quyết định đổi tên nước ta thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? a. Khoá 6 đáp án b. Khoá 7 c. Khoá 8 d. Khoá 9 Câu 230: Mỹ đã đưa quân viễn chinh Mỹ trực tiếp tham chiến ở Việt Nam khi nào? a. 1963 b. 1964 c. 1965 đáp án d. 1966 Câu 231: Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng vào thời gian nào? a. 5/7/1954
  8. Câu 242: Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chính phủ Mỹ đã phải thay bao nhiêu Tổng tư lệnh quân viễn chinh Mỹ ở Việt Nam? a. 2 b. 3 c. 4 dap an d. 5 Câu 243: Chiến lược Chiến tranh đơn phương của đế quốc Mỹ ở miền Nam diễn ra trong giai đoạn nào? 1954­1959 1954­1960 đáp án 1954­1964 1964­1968 Câu 244: Trong chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ đã sử dụng mấy chiến lược chiến tranh? a. 2 chiến lược b. 3 chiến lược c. 4 chiến lược đáp án d. 5 chiến lược Câu 245: Câu nói: "Tất cả chúng ta hãy đoàn kết nhất trí triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược " là của ai? a. Hồ Chí Minh đáp án b. Võ Nguyên Giáp c. Nguyễn Hữu Thọ d. Phạm Văn Đồng Câu 246: Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam gồm mấy bước? 2 bước 3 bước đáp án 4 bước 5 bước Câu 247: Câu nói: "Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi" là của ai? a. Hồ Chí Minh đáp án b. Trường Chinh c.Lê Duẩn d. Phạm Văn Đồng Câu 248: Câu nói: " Chiến tranh có thể kéo dài năm năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!" của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thời gian nào, trong tác phẩm nào?. A­ Mỹ nhất định thua 1­2­1966 B­ Lời kêu gọi Ngày 17­ 7­ 1966 đáp án C­ Di Chúc Ngày 10­ 5­1968 D­ Di Chúc Ngày 10­ 5­1969 Câu 249: Hội nghị nào của Đảng đã quyết định mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968? A­ Hội nghị Trung ương 13 ­ Khoá III của Đảng (1­1967) B­ Hội nghị Bộ Chính trị (5­1967) C. Hội nghị Bộ Chính trị (12­1967) đáp án D­ Hội nghị Bộ Chính trị (10­1967) Câu 250: Đế quốc Mỹ phải chấp nhận cuộc đàm phán với Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ở Pari vào thời gian nào? a. 12/1968 b. 1/1969 đáp án c. 3/1970 d. 4/1971 Câu 251: Mỹ tiến hành cuộc đảo chính ở Campuchia vào thời gian nào? a. 2/1969 b. 3/1969 c. 3/1970 đáp án d. 5/1971 Câu 252: Cuộc hành quân "Lam Sơn 719" của Mỹ ­ Nguỵ bị đánh bại vào thời gian nào? a. 1970 b. 1971 đáp án c. 1972
  9. A­ Đại hội III B­ Đại hội IV C­ Đại hội V đáp án D­ Đại hội VI Câu 265: Hội nghị nào của BCH Trung ương Đảng khoá V quyết định phải dứt khoát xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa? A­ Hội nghị lần thứ tám (6­1985) đáp án B­ Hội nghị lần thứ chín (12­1985) C­ Hội nghị lần thứ mười (5­1986) D­ Hội nghị Bộ Chính trị (4­1988) Câu 266: Chủ trương xây dựng và tổ chức thực hiện ba chương trình kinh tế lớn về lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu được Đảng đề ra tại Đại hội nào? A­ Đại hội lần thứ IV B­ Đại hội lần thứ V C­ Đại hội lần thứ VI đáp án D­ Đại hội lần thứ VII Câu268: Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V đã quyết định phải dứt khoát xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa? A­ Hội nghị lần thứ tám (6­1985) đáp án B­ Hội nghị lần thứ chín (12­1985) C­ Hội nghị lần thứ mười (5­1986) D­ Hội nghị lần thứ năm. Câu269 Đại hội nào của Đảng được gọi là Đại hội "Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương và đoàn kết"? A­ Đại hội lần thứ V B­ Đại hội lần thứ VI C­ Đại hội lần thứ VII đáp án D­ Đại hội lần thứ VIII Câu 270: "Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế­ xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc" là đánh giá tổng quát của Đại hội nào? A­ Đại hội VI B­ Đại hội VII C­ Đại hội VIII đáp án D­ Đại hội IX Câu 271: Trong các nguồn lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đến năm 2020, Đại hội VIII của Đảng đã xác định nguồn lực nào là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững? A­ Khoa học công nghệ B­ Tài nguyên đất đai C­ Con người đáp án D­Cả A,B và C Câu 272: Đại hội nào của Đảng khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kết quả của sự vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác ­ Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta? a. Đại hội VII b. Đại hội VIII c. Đại hội IX đáp án d. Đại hội VI Câu 273: Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước được Đảng ta xác định sẽ cơ bản hoàn thành vào năm nào? a. 2010 b. 2015 c. 2020 đáp án d. 2030 Câu 274: Từ khi ra đời đến nay Đảng ta có bao nhiêu cương lĩnh? a. 2 b. 3 c. 4 đáp án d. 5 Câu 275: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua trong Đại hội nào của Đảng? Đại hội VI Đại hội VII đáp án Đại hội VIII Đại hội IX