Bộ đề cương Ôn tập môn Đường lối 2015

Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị phong kiến và tư sản ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1930

Thực tiễn xã hội VN

v Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược Việt Nam

v Chinh phụ 1858-1884

v Bình định 1885-1896

V Tiến hành Khai thác thuộc địa lần thứ I và II

tác động của chính sách cai trị và khai thác thuộc địa đối với CT-KT-VH-XH của Việt Nam

• Sự biến đổi về CT

Tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền pk nhà Nguyễn

chia Việt Nam ra thành ba xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng

thực dân Pháp câu kết với giai cấp địa chủ trong việc bóc lột kinh tế và áp bức chính trị đối với nhân dân Việt Nam

» Sự Biến đổi về KT

Có sự du nhập phương thức sx TBCN

Quan hệ kinh tế phong kiến lạc hậu vẫn được duy trì

Vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu và phụ thuộc

pdf 18 trang xuanthi 26/12/2022 4560
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề cương Ôn tập môn Đường lối 2015", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbo_de_cuong_on_tap_mon_duong_loi_2015.pdf