Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 7: Các hệ CSDL phân tán

Nội dung chi tiết Kiến trúc Client – Server

* Kiến trúc Phân tản

tán

* Thiết kế CSDL phân tán

* Các khái niệm cơ bản

* Các vấn đề của hệ CSDL phân tán

* Xử lý truy xuất đồng thời bằng kỹ thuật khỏa * Kiểm soát đồng bộ giao tác

* Tối ưu hóa câu truy vấn phân tán

* Kiểm soát quyền đăng nhập và quyền thao tác

pdf 15 trang xuanthi 30/12/2022 280
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 7: Các hệ CSDL phân tán", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_he_quan_tri_co_so_du_lieu_chuong_07_cac_he_csdl_ph.pdf