Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Firewall

PRE-ROUTING: Khi gói tin đến firewall, đầu tiên sẽ bị bộ lọc Pre-Routing kiểm tra
 FORWARD: Nếu gói tin đó gửi đến một máy khác mà firewall chỉ là một trung gian,
bộ lọc FORWARD sẽ kiểm tra gói tin.
 INPUT: Nếu gói tin đó được gửi đến cho chính firewall (địa chỉ đích là firewall) sẽ
được bộ lọc INPUT kiểm tra
o Trong trường hợp INPUT, nếu firewall có nhu cầu trả lời cho máy nguồn, bộ lọc
OUTPUT sẽ kiểm tra gói tin.
 POST-ROUTING: Trước khi gói tin được chuyển đi sẽ được bộ lọc Post-Routing
kiểm tra. Đây là bộ lọc cuối cùng trong firewall xử lý gói tin
 Người dùng có thể định nghĩa thêm các chain khác ngoài các chain mặc định 
pdf 3 trang xuanthi 30/12/2022 300
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Firewall", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mang_may_tinh_va_vien_thong_firewall.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Firewall

  1. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông - Các lệnh dùng để thêm filter vào iptables iptables [-t table]-main_option chain [specification] [ -j target ] table: o filter (default) : thực thi tính năng lọc gói tin o nat : thực thi tính năng NAT o mangle : thực thi tính năng tracking, ToS, QoS Main options: o -A : thêm một rule mới vào cuối chain. o -D : xóa một rule. o -I : chèn một rule vào vị trí number. o -R : thay thế một rule ở vị trí number. o -L : xem các rule đã có. o -F : xóa mọi rule hiện có trong vùng nhớ. Specification: cung cấp các thông tin dùng để so khớp với gói tin nhận được, một số các option như o p: protocal o s, source: nguồn gửi o d, destination: đích dến o sport: port nguồn o dport: port đích o Target o ACCEPT: cho phép gói tin đi qua. o DROP: hủy gói tin. o REJECT: hủy gói tin và gửi thông báo lại cho nơi gửi. Ví dụ: Lọc các gói tin icmp: Lọc các máy có địa chỉ ip thuộc đường mạng 192.168.1.0/24 : Lọc các máy có port đích là 8080 thuộc giao thức tcp Xem các rule đã có 2