Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Quản trị dịch vụ DHCP - DHCP Relay agent

DHCP là một giao thức ở tầng ứng dụng hỗ trợ việc cấp thông tin cấu hình mạng (địa chỉ
IP, subnet mask, default gateway, DNS server, …) tự động cho các thiết bị mạng. Do đó, giao
thức này giúp cho việc quản trị dễ dàng hơn.
I. Cài đặt DHCP
- Kiểm tra DHCP đã được cài đặt hay chưa
[root@pc2 ~]# rpm –qa dhcp
dhcp-3.0.2-12
- Cài đặt (nếu chưa được cài đặt): cần phải cài package dhcp-.*.rpm trong đĩa CD linux:
o Kết nối với đĩa CD chứa source cài đặt
pdf 6 trang xuanthi 30/12/2022 280
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Quản trị dịch vụ DHCP - DHCP Relay agent", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mang_may_tinh_va_vien_thong_quan_tri_dich_vu_dhcp.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Quản trị dịch vụ DHCP - DHCP Relay agent

  1. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông - Ý nghĩa một số options: o ddns-update-style interim : ignore client-updates : o subnet . netmask : Subnet và netmask o option routers : Default gateway o option subnet-mask : Netmask cấp cho client o option nis-domain : NIS domain o option domain-name : Domain mame o option domain-name-servers : IP DNS server o range dynamic-bootp : Vùng địa chỉ cấp phát cho các clients o default-lease-time : Thời gian mặc định cấp IP cho một client o max-lease-time : Thời gian tối đa cấp IP cho một client o host ns : Khái báo những máy luôn nhận IP cố định - Start dhcp daemon: III. Cấu hình DHCP Client 1. Trên máy Windows - Thực hiện cấu hình xin ip động trên card mạng - Vào cmd thực hiện 2 bước để xin ip o ipconfig /release o ipconfig /renew
  2. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông IV. Theo dõi tình hình cấp phát DHCP trên Server PHẦN II: DHCP RELAY AGENT I. Giới thiệu DHCP Relay Agent là bộ trung chuyển DHCP Discover/DHCP Request đến DHCP Server. DHCP Relay Agent cho phép forward các truy vấn của Client đến DHCP server và trả lại IP cho Clients (làm nhiệm vụ như Proxy). Trong trường hợp Client và DHCP Server không nằm cùng subnet và được kết nối qua bộ định tuyến (router) thì cần phải có giải pháp cho phép truy vấn từ Client vượt qua router để đến DHCP Server (do Router sẽ chặn các gói tin Broadcast, mà gói tin DHCP Discovery được gửi lúc đầu bởi Client lại là gói tin Broadcast ). DHCP Relay Agent sẽ là trung gian cho phép chuyển tiếp (relay) các DHCP Discover (hoặc DHCP Request), mà thường bị chặn ở ngay router, từ DHCP Client đến DHCP Server. II. Mô hình - Mô hình gồm: 1 DHCP Server, 1 DHCP Relay Anget, 2 máy Client thuộc 2 Subnet khác nhau cần cấp IP. Client 1 (Windows) VMnet1 VMnet3 VMnet2 Client 2 (Linux) - Dãy IP được cấp phát thuộc range:
  3. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông #Mạng 3 subnet 172.16.3.0 netmask 255.255.255.0 { range dynamic-bootp 172.16.3.100 172.16.3.200; option routers 172.16.3.1; option subnet-mask 255.255.255.0; option domain-name-servers 8.8.8.8; default-lease-time 600; max-lease-time 7200; } - Khởi động dịch vụ dhcpd lên. Gõ lệnh: # service dhcpd start V. Cài đặt và cấu hình DHCP Relay Agent: - Trên máy đóng vai trò là DHCP Relay Agent, ta cũng cài dịch vụ dhcp (Như trên). - Cấu hình DHCP Relay Agent bằng file dhcrelay.Gõ lệnh: # vi /etc/sysconfig/dhcrelay - Thêm nội dung như sau: INTERFACES="eth0 eth1 eth2" DHCPSERVERS="172.16.1.1" Trong đó: INTERFACES: khai báo các card mạng nối với DHCP Server và với các Subnet cần cấp IP. DHCPSERVERS: khai báo địa chỉ IP của DHCP Server. - Lưu cấu hình lại khởi động dịch vụ dhcrelay lên. Gõ lệnh: # service dhcrelay start VI. Cấu hình DHCP Client Thực hiện tương tự như phần trên.