Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Web Server

Apache là một phần mềm Web Server có nhiều tính năng như sau:
- Hỗ trợ đầy đủ những giao thức HTTP trước đây như HTTP/1.1.
- Có thể cấu hình và mở rộng với những module của công ty thứ ba.
- Cung cấp source code đầy đủ với license không hạn chế.
- Chạy được trên nhiều HĐH như Win 9x, Netware 5.x, OS/2, Unix, Linux
 Kiểm tra Apache đã được cài đặt hay chưa: 
pdf 4 trang xuanthi 30/12/2022 300
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Web Server", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mang_may_tinh_va_vien_thong_web_server.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mạng máy tính và viễn thông - Web Server

  1. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông III. Truy cập web server 1. Không dùng tên miền 2. Truy cập bằng tên miền - Cấu hình DNS để truy xuất web server bằng tên miền: www.abc.com (Xem lại bài DNS) - Truy cập đến web server bằng tên miền IV. Thực hiện các cấu hình 1. Cấu hình user directory - Sửa file config httpd.conf: Bỏ dòng UserDir disable #UserDir disable Thêm dòng UserDir public_html - Đăng nhập user sv, tạo thư mục /home/sv/public_html - Tạo tập tin /home/sv/public_html/index.html - Từ trình duyệt web, mở trang cho biết kết quả - Thử nghiệm với các user khác. 2. Cấu hình điều khiển truy cập - Tạo kết nối -> dẫn người dùng đến thư mục /usr/share/doc Alias /doc “/usr/share/doc” Dòng trên giúp người dùng truy xuất thông qua sẽ dẫn đến thư mục /usr/share/doc - Phân quyền cho thư mục doc Options Indexes - Mở trình duyệt, vào địa chỉ và cho biết kết quả. - Tính năng indexes: Khi trong thư mục không có các tập tin mặc định ví dụ như index.html, index.php, apache sẽ tự động liệt kê danh sách các tập tin đang có trong thư mục đó. - Bỏ mục index: Options –Indexes - Duyệt lại địa chỉ và cho biết kết quả. 2
  2. Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Khoa Học Tự Nhiên Bộ môn Mạng máy tính và Viễn Thông - Giả sử tạo thư mục /var/www/html/test, bình thường thư mục này sẽ tuân theo thư mục /var/www/html. - Ta tạo tập tin /var/www/html/test/.htaccess có nội dung yêu cầu đăng nhập như sau: AuthUserFile /etc/httpd/conf/.htpasswd AuthGroupFile /etc/httpd/conf/.htgroup AuthName “Enter your password:” AuthType Basic require user sv sv1 - Tạo file /var/www/html/test/index.html. - Lúc này, đăng nhập vào trang chủ không bị yêu cầu chứng thực, tuy nhiên khi vào trang sẽ bị đòi hỏi. - Ghi chú: Một số phiên bản Squid, ở thư mục /var/www/html cần bổ sung điều khiển: AllowOverride AuthConfig - Để cho phép các thư mục con ghi đè thông tin chứng thực trong file .htaccess. 5. Cấu hình VirtualHost - Cấu hình 2 máy www.abc.com (ở bước trước) và máy www.xyz.com cùng trỏ vào máy chủ web server (có thể dùng file /etc/hosts thay cho DNS). - Tạo thư mục /var/www/xyz chứa file index.html phục vụ cho trang chủ xzy.com /var/www/html (trang mặc định) phục vụ cho trang chủ abc.com - Cấu hình file /etc/httpd/conf/httpd.conf như sau: NameVirtualHost 192.168.1.2 DocumentRoot /var/www/html ServerName www.abc.com DocumentRoot /var/www/xyz ServerName www.xyz.com - Connect vào 2 trang và cho biết kết quả. 4