Bài tập thực hành Chuyên đề Linux - Bài thực hành số 5: Quản lý phần mềm

3/ Gở bỏ một package (Erase):
Rpm –e < package>
Chú ý: Nếu gỡ bỏ một package mà package ñó còn phụ thuộc vào các package khác thì khi gỡ
bỏ ta dùng thêm tuỳ chọn --nodeps.
Lỗi do package samba-3.0.14ac-2.rpm phụ thuộc vào gói system-config-samba-1.2.39-
1.el5.noarch.rpm. Vì vậy nếu muốn xoá gói samba-3.0.23c-2.rpm thì có 2 cách:
Cách 1: Xoá gói system-config-samba-1.2.31-1.noarch.rpm trước, sau ñó xoá gói samba-
3.0.14a-2.rpm.
Cách 2: Xoá gói samba-3.0.14a-2.rpm dùng với option –nodep 
pdf 6 trang xuanthi 30/12/2022 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập thực hành Chuyên đề Linux - Bài thực hành số 5: Quản lý phần mềm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_thuc_hanh_chuyen_de_linux_bai_thuc_hanh_so_5_quan_ly.pdf

Nội dung text: Bài tập thực hành Chuyên đề Linux - Bài thực hành số 5: Quản lý phần mềm

  1. Khoa Công ngh Thông tin – ði h c Khoa h c t nhiên B môn M ng máy tính và Vi n thông Ch n nhóm ph n m m c n cài ñt  ch n Detail . Ví d , ñây ch n nhóm ph n m m Engineering and Scientific  ch n Details.
  2. Khoa Công ngh Thông tin – ði h c Khoa h c t nhiên B môn M ng máy tính và Vi n thông 2/ Truy v n các packages ñã ñưc cài ñt trên h th ng (Query): rpm –qa samba => li t kê các packages có tên là samba. rpm –qd samba => li t kê các files tài li u liên quan ñn samba. rpm –qi samba => li t kê các thông tin mô t gói samba.
  3. Khoa Công ngh Thông tin – ði h c Khoa h c t nhiên B môn M ng máy tính và Vi n thông Gi i thích ý ngh ĩa c a các tu ỳ ch n ñã dùng Tu ỳ ch n Ý ngh ĩa -i (install) cài ñt m t package. -v (verbose) hi n th tóm t t k t qu sau khi cài ñt package. -h (hash) hi n th ñ u “#” thông báo quá trình cài ñt ñang ti p di n. -U (update) c p nh t m t package Ghi chú: - Ta có th dùng l nh rpm v i option: nodeps : l nh rpm s b qua các gói ph thu c. force : l nnh rpm s b qua l i xung ñ t. - ð cài ñt software trên H ðH Linux ngoài RPM package, chúng ta còn có th cài ñt bng gói source (ph n m r ng) Bài t p: 1. Cho bi t các gói rpm ñang ñưc cài trên máy, l ưu k t qu vào file /root/rpm.txt 2. Cài ñt gói ph n m m mc 4.5 b ng rpm 3. Cho bi t thông tin v gói ph n m m mc này 4. Cho bi t các file có trong gói ph n m m mc này, l ưu k t qu vào file /root/mc.txt 5. Cho bi t version c a m t ch ươ ng trình c th ñang ñưc cài trên máy 6. Update phiên b n mc lên 4.6 7. Uninstall gói ph n m m mc