Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 0: Giới thiệu môn học - Tuấn Nguyên Hoài Đức

Mục $êu môn học
•Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần
thiết khi xây dựng, khai thác và quản trị một
hệ thống CSDL trên một Hệ quản trị CSDL cụ
thể là SQL Server.
•Từ đó sinh viên có nền tảng căn bản để có thể
thích nghi khi chuyển sang các Hệ quản trị
CSDL khác 
pdf 11 trang xuanthi 30/12/2022 620
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 0: Giới thiệu môn học - Tuấn Nguyên Hoài Đức", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_he_quan_tri_co_so_du_lieu_chuong_00_gioi_thieu_mon.pdf

Nội dung text: Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 0: Giới thiệu môn học - Tuấn Nguyên Hoài Đức

  1. Mục êu môn học •Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết khi xây dựng, khai thác và quản trị một hệ thống CSDL trên một Hệ quản trị CSDL cụ thể là SQL Server. •Từ đó sinh viên có nền tảng căn bản để có thể thích nghi khi chuyển sang các Hệ quản trị CSDL khác Giới thiệu môn học 2
  2. Nội dung môn học •Chương I : Tổng quan •Lược sử CSDL quan hệ •SQL Server Giới thiệu môn học 4
  3. Nội dung môn học •Chương III : Truy vấn nâng cao •Khai báo biến và gán biến •Cấu trúc điều khiển •Thủ tục thường trú •Kiểu dữ liệu cursor •Hàm người dùng Giới thiệu môn học 6
  4. Nội dung môn học •Chương V : An toàn và Bảo mật Dữ liệu •Tìm hiểu thêm về Trigger •Khung nhìn •Quản trị quyền người dùng •Sao lưu và phục hồi dữ liệu Giới thiệu môn học 8
  5. Hình thức đánh giá •Thực hành : 3đ •Thi viết : 7đ Giới thiệu môn học 10