Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 2: Giao tác và lịch giao tác

* Lịch thao tác

* Giới thiệu

* Khái niệm

* Lịch tuần tự

* Lịch khả tuần tự

Tính chất ACID của giao tác

* Nguyên tố (Atomicity)

* Hoặc là toàn bộ hoạt động của giao tác được phản ảnh đúng đắn trong CSDL hoặc không có hoạt động nào cả

* Nhất quán (Consistency)

* Khi một giao tác kết thúc (thành công hay thất bại), CSDL phải ở trạng thái nhất quán (đảm bảo mọi RBTV)

* Cô lập (Isolation)

* Một giao tác không quan tâm đến các giao tác khác xử lý đồng thời với nó

* Bền vững (Durability)

* Mọi thay đổi mà giao tác thực hiện trên CSDL phải được ghi nhận bền vững vào thiết bị lưu trữ

pdf 29 trang xuanthi 30/12/2022 220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 2: Giao tác và lịch giao tác", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_he_quan_tri_co_so_du_lieu_chuong_02_giao_tac_va_li.pdf