Bài giảng Kỹ thuật điện thoại - Chapter 7: Voice Over IP - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Khái niệm
 Nhược ñiểm của chuyển mạch kênh
 Không dùng chung thiết bị
 Hiệu suất thấp
 Cước phí cao
 Ưu ñiểm trong chuyển mạch dữ liệu (IP)
 Dùng chung thiết bị
 Hiệu suất cao
 Cước phí thấp
 Tích hợp giữa thoại và IP


 

pdf 5 trang xuanthi 29/12/2022 680
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kỹ thuật điện thoại - Chapter 7: Voice Over IP - Nguyễn Duy Nhật Viễn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_ky_thuat_dien_thoai_chapter_7_voice_over_ip_nguyen.pdf

Nội dung text: Bài giảng Kỹ thuật điện thoại - Chapter 7: Voice Over IP - Nguyễn Duy Nhật Viễn

 1. KhKh ááii nini mm Nhưcñimcachuynmchkênh Khôngdùngchungthitb Hiusutthp Cưcphí cao Ưuñimtrongchuynmchd liu(IP) Dùngchungthitb Hiusutcao Cưcphí thp Tíchhpgiathoivà IP Page3 CCutrutr úúcphânlcphânl pcpc ahah thth ngVoIPngVoIP Lptrìnhdin Codecs(G.771,G.729, ) Lpphiên H.323/SIP/MGCP Lpvnchuyn RTP/UDP Lpmng IP Lptuyndliu FR/ATM/Ethernet/PPP Page4
 2. CCáácphươngthcphươngth cthcth chichi nn cucu cgcg iVoIPiVoIP PCtoPC Hatñngtrêncơs ph mmtruynthoigia cácmáytính. Khôngcntrangb thêmh thngtngñàinib Cácdchv ph bin:NetMeeting,VoiceChat IP ` PC PC Page7 CCáácphươngthcphươngth cthcth chichi nn cucu cgcg iVoIPiVoIP PCtoPhone Cungcpcơch giaotipIPviPSTN Chuynñiñach IPsangsñinthoiPSTN Yêucutrangb cácGatewaygiaIPvà PSTN Page8