Bài tập Giải tích 2 - Tích phân bội

1 Hãy cho biết các tích phân sau dùng để tính thể tích của vật thể nào, hãy vẽ vật thể đó trong không gian 3 chiều.

1. fdx f 2xdy.

2. da 2dy.

3. [[ (1+r° + y*)d.edy, trong đó D là hình tròn giả + ≤1.

4.

D

if Adrdy, trong đó D là tam giác OAB,O(0,0), 4(0,2), B(1,1).

D

5. [J (r*+1)ddy, trong đó D là hình chữ nhật −1 ≤ r $11≤y≤4

D

2 Tính tích phân lặp sau đây và vẽ hình miền lấy tích phân.

1. 2, dx 2 (e+ -2x) dy.

2. 2 dr f2 (xy2 - 2x) dy.

3. dr

(x1+y) dy.

4. fo de fo

(x − y) dy + fo dx fo2 (x − y) dy.

pdf 4 trang xuanthi 27/12/2022 1600
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Giải tích 2 - Tích phân bội", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_giai_tich_2_tich_phan_boi.pdf