Đề cương môn học Kỹ thuật điện

• H, = ulu, = Độ Từ Thẩm Tương Đối Ho=4x10^(H/m) =Độ Từ Thẩm Tuyệt Đối của CK

2. Cuộn Dây có N vòng, mang dòng I, Stđ F= NI 3. Các Thông Số Chế Độ trong Lỏi Thép

• H = Cường Độ Trường Từ (Từ Trường) = NI/7 (5.7)

B = Mật Độ Từ Thông (Vận Tốc Dòng Từ) = pH(5.8)

= Từ Thông (Dòng Từ) = BS

4. ĐLÔ TỪ

|F = NI = R• = HI|

(5.9) (5.10)

5. Mạch từ gồm m PT NỐI TIẾP và n cuộn dây.

[H!= [R=ΣN2I12 =ΣF = F

(5.11)

80

pdf 139 trang xuanthi 27/12/2022 3180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề cương môn học Kỹ thuật điện", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfde_cuong_mon_hoc_ky_thuat_dien.pdf

Nội dung text: Đề cương môn học Kỹ thuật điện

 1. 6. Maùy Bieán AÙp (MBA) 6.1 Khaùi Nieäm Chung 6.2 Caáu Taïo cuûa MBA 6.3 MBA Lyù Töôûng 6.4 Caùc MTÑ vaø PT cuûa MBA Thöïc Teá 6.5 Cheá Ñoä Khoâng Taûi cuûa MBA 6.6 Cheá Ñoä Ngaén Maïch cuûa MBA 6.7 Cheá Ñoä Coù Taûi cuûa MBA 8
 2. 8. Maùy Phaùt Ñoàng Boä Ba Pha 8.1. Caáu Taïo cuûa MPÑB3φ 8.2. Nguyeân Lyù Laøm Vieäc cuûa MPÑB3φ 8.3. MTÑ vaø PT cuûa MPÑB3φ 8.4. Phaàn Traêm Thay Ñoåi Ñieän AÙp cuûa MPÑB3φ 8.5. CS, TH, vaø HS cuûa MPÑB3φ 10
 3. Chöông 1 Khaùi Nieäm Chung Veà Maïch Ñieän 1.1. Caùc Thaønh Phaàn Cuûa Maïch Ñieän (H1.1) H 1.1 1. Nguoàn Ñieän: Phaùt (Cung Caáp) Ñieän Naêng 2. Ñöôøng Daây: Daãn (Truyeàn) Ñieän Naêng. 3. Thieát Bò Bieán Ñoåi: Bieán Ñoåi AÙp, Doøng, Taàn Soá 4. Taûi Ñieän: Nhaïân (Tieâu Thuï) Ñieän Naêng. 12
 4. 1.3 Caùc Thoâng Soá Cheá Ñoä Cuûa 1 PT (H 1.4) 1. DOØNG (töùc thôøi) xaùcñònhbôûi: a. Chieàu Quy Chieáu Doøng(CQCD)( ) H 1.4 b. Cöôøng Ñoä Doøng Qua PT: i = i(t) z i > 0 ⇔ Chieàu Doøng Thöïc Teá Cuøng CQCD. z i 0 ⇔ Ñieän Theá Ñaàu + Lôùn Hôn Ñieän Theá Ñaàu –. z u < 0 ⇔ Ñieän Theá Ñaàu + Nhoû Hôn Ñieän Theá Ñaàu –. 14
 5. 1.4. Caùc Loaïi PT Cô Baûn 1. Nguoàn AÙp Ñoäc Laäp (NAÑL) (H1.5) ! AÙp khoâng phuï thuoäc Doøng H 1.5 u = e, ∀i (1.3) 2. Nguoàn Doøng Ñoäc Laäp (NDÑL) (H1.6) ! Doøng khoâng phuï thuoäc AÙp H 1.6 i = ig, ∀u (1.4) 3. Phaàn Töû Ñieän Trôû (Ñieän Trôû) (H1.7) ! AÙp vaø doøng Tyû Leä Thuaän vôùi nhau H 1.7 16
 6. 4. PT Ñieän Caûm (Cuoän Caûm) (H1.8) di uL= L L dt (1.9) 1 t itLLL()=+∫ u ()ττ d it (ο ) (1.10) L tο H 1.8 z L = Ñieän Caûm cuûa Cuoän Caûm (H) 5. PT Ñieän Dung (Tuï Ñieän) (H1.9) du iC= C (1.11) C dt 1 t (1.12) utCCC()=+∫ i ()ττ d ut (ο ) C tο H 1.9 z C = Ñieän Dung cuûa Tuï Ñieän (F) 18
 7. Chöông 2. Maïch Ñieän Hình Sin 2.1 Khaùi Nieäm Chung Veà Haøm Sin Töø Chöông 2, AÙp vaø Doøng qua PT treân H 2.1 coù Daïng Sin uU=+sin(ω tθ ) m (2.1) iI=+m sin(ω tα ) H 2.1 uU↔=(,);θ U Bieân Ñoä AÙpPhaA ; θ =Ùp ! mm (2.2) iI↔=(,);mmαα IBieân Ñoä Doøng ; = Pha Doøng ! ϕ =−=θα Pha AÙpPhaDoøng − (2.3) φ laø Goùc Chaïâm Pha Cuûa Doøng So Vôùi AÙp 20
 8. 2.3. Bieåu Dieãn AÙp Sin Vaø Doøng Sin Baèng Vectô (H2.3) 1. AÙp Vectô laø vectô U coù: z Ñoä lôùn = U z Höôùng: taïo vôùi truïc x 1 goùc = θ 2. Doøng Vectô laø vectô I coù: z Ñoä lôùn = I z Höôùng: taïo vôùi truïc x 1goùc = α H 2.3 ! Ta coù Söï Töông ÖÙng 1 – gioùng – 1: uU↔↔(,)θ U vaøiI ↔↔ (,)α I (2.7) Neáuivaøi1122↔↔ I I ! (2.8) thìii12±↔± I 1 I 2 22
 9. 1. Maïch. a. Sô ñoà vaø ñoà thò vectô (H2.5) a) b) H 2.5 b. TT vaø goùc R = Ñieän Trôû cuûa PT Ñieän Trôû (2.11) UR ο (2.12) ZRRRRR==;0ϕθα =−= IR (2.13) Maïch R ↔ (R, 0o) 24
 10. 3. Maïch C a. Sô ñoà vaø ñoà thò vectô (H2.7) a) H 2.7 b) b. TT vaø goùc 1 X ==Dung Khaùng cuûa PT Ñieän Dung (2.17) C ωC UC ο ZXCCCCC==;90ϕθα =−=− (2.18) IC ο (2.19) Maïch C↔− (XC , 90 ) 26
 11. 5. Maïch RLC song song a. Sô ñoà (H2.9) vaø ñoà thò vectô (H 2.8b) b. TT vaø Goùc z G = 1/R = Ñieän Daãn cuûa R (2.23) z BL = 1/XL = Caûm Naïp cuûa L (2.24) z BC = 1/XC = Dung Naïp cuûa C (2.25) H 2.9 B = BL –BC = Ñieän Naïp (ÑN) cuûa Maïch RLCSS (2.26) UB1 −1 Z ==;tanϕθα =−= (2.27) I GB22+ G Y = 1/Z = I/U = Toång Daãn (TD) cuûa Maïch RLCSS (2.28) 28
 12. 2. Taûi dung (H 2.10b) −90ο 00X =00 (2.33) ivôùiucuøng pha H 2.10c 30
 13. 2.6. CS Tieâu Thuï Bôûi Taûi (H 2.11) 1. Taûi tieâu thuï 3 loaïi CS laø Taùc Duïng P(W); Phaûn Khaùng Q(var) vaø Bieåu Kieán S (VA). S = UI; P = Scosϕ; Q = Ssinϕ (2.36) H 2.11 2. CS P vaø Q tieâu thuï bôûi R, L, C laø: 2 PRRL==RI,0,0 P P C = (2.37) 22 QQXIQXIRLLLCCC==0, , =− 3. Neáu taûi goàm nhieàu PT Rk, Lk, Ck thì: 2 P ==∑=∑UIcosϕ PRk R k I Rk (2.38) ==∑+∑=∑−∑ϕ 22 QUIsin QLk Q Ck XI Lk Lk XI Ck Ck (2.39) 32
 14. 2.7 Bieåu Dieãn Vectô cuûa AÙp Doøng, TT, vaø CS cuûa Taûi (H 2.13) a) b) c)H 2.13 d) 34
 15. Treân H 2.14a, Nguoàn AÙp coù AHD Up caáp ñieän cho Taûi coù AHD U vaø TGCS treân H 2.14b, qua Ñöôøng Daây coù ÑT Rd. Ta coù: P z DoøngdaâyI = Doøng taûi I = (2.42) d U cosϕ 2 z Toån Hao (TH) treân daây = Pth = RI d (2.43) z CS phaùt = PP = P + Pth (2.44) P z Hieäu Suaát (HS) taûi ñieän = η%=× 100 (2.45) PP+ th ! Neáu cosϕ ↑↓↓↓↑thì I,, Pth P P vaøη % ⇒ Phaûi tìm caùch naâng cao HSCS cuûa taûi. 36
 16. 2.9 Ño CSTD Baèng Wattheá (H 2.16) z M vaø N laø hai MMC noái vôùi nhau taïi 2 nuùt A vaø B. z Cuoän doøng vaø cuoän aùp cuûa H 2.16 W coù 2 ñaàu; 1 ñaàu ñaùnh daáu (+). ! Neáu choïn CQCD (→) ñi vaøo ñaàu + cuûa W vaø CQCA (+, –) coù ñaàu + laø ñaàu + cuûa W thì Soá chæ cuûa W = P = UIcosϕ (2.49) = CSTD tieâu thuï bôûi N = CSTD phaùt ra bôûi M ! Tieâu Thuï CS aâm ⇔ Phaùt Ra CS döông 38
 17. 2. Bieåu Dieãn Hình Hoïc cuûa SP (H 2.17) Ñieåm A (a, b) laø Ñieåm Bieåu Dieãn cuûa SP A = a + jb ! Vectô A = OA laø Vectô Bieåu Dieãn cuûa SP A= a +jb ⇒ Söï töông öùng 1 – 1: ! SP A = a + jb ↔ Ñieåm A (a, b) ↔ Vectô A (2.53) z Soá thöïc A = a ↔ Ñieåm A (a, 0) ∈ Truïc x ⇒ Truïc x laø Truïc Thöïc (Re). z Soá aûo A = jb ↔ Ñieåm A(0, b) ∈ Truïc y ⇒ Truïc y laø Truïc aûo (Im). ! Ñieåm A*(a, –b) ñoái xöùng vôùi A (a, b) qua truïc thöïc 40
 18. 5. Caùc Daïng Cuûa SP a. Daïng Vuoâng Goùc A= a + jb (2.56) b. Daïng Löôïng Giaùc A = r (cosθ + jsinθ) (2.57) ! Coâng Thöùc Euler: ejθ = cosθ + jsinθ) (2.58) c. Daïng Muõ Phöùc A = rejθ (2.59) ! Kyù Hieäu θ = cosθ + jsinθ (2.60) d. Daïng Cöïc A = r θ (2.61) rr11θ 1 ! ()()rr112θ θθθθθ 2=+ rr 121 2 ; =− 1 2 (2.62) rr22θ 2 42
 19. 3. TT phöùc laø SP Z =∠Z ϕ (2.67) Z =⇒Z Bieân ñoäTT phöùc = TT cuûa Taûi ! arg Z =⇒ϕ GoùcTT Phöùc = Goùc cuûa Taûi (2.68) ! Treân H 2.13c: Z ↔ Z (2.69) 4. CS Phöùc laø SP S =∠S ϕ S =⇒S Bieân ñoäCS phöùc = CSBK cuûa Taûi ! (2.70) arg S =⇒ϕ Goùc CS Phöùc = Goùc cuûa Taûi ! Treân H 2.13d: S ↔ S 44
 20. 8. So Saùnh Bieåu Dieãn SP (H 2.18) Vôùi Bieåu Dieãn Vectô (H 2.13) a) b) c)H 2.18 d) 46
 21. 11. ÑKD Phöùc ∑=I ñeán nuùt 0 (2.81) 12. ÑKA Phöùc ∑=U doïc theovoøng 0 (2.82) 13. Nguyeân lyù Baûo toaøn CS phöùc (H 2.19) Neáu maïch goàm n MMC vaø → ñi töø + sang – cuûa töøng MMC thì ∗ ∑=∑SUIk kk =0 (2.83) ⇔ ∑=Pk 00vaø ∑= Qk (2.84) H 2.19 48
 22. 3. Quy trình giaûi maïch sin goàm 3 böôùc B1. Chuyeån sang maïch phöùc theo quy taéc: z e(t) = E 2sin(ωtE+↔=θθ ) E ∠ (3.1) (3.2) z i(t)=g Itgg2sin(ω +↔=∠αα ) I I z R, L, C → ZR, ZL, ZC; YR, YL, YC theo (2.72) vaø (3.3) z AÅn thöïc u(t) = Ut2sin(ω +→θθ ) AÅn Phöùc U =∠ U(3.4) z AÅn thöïc i(t) = I 2sin(ωtI+→αα ) AÅn phöùcI =∠(3.5) B2. Giaûi maïch phöùc baèng ÑLOÂ, ÑKD, ÑKA ñeå tìm U, I. B3. Chuyeån ngöôïc veà maïch thöïc ñeå tìm u(t) vaø i(t) theo cuøng quy taéc nhö Böôùc 1 50
 23. 3.2. Phöông Phaùp Gheùp Noái tieáp. Chia AÙp (H 3.1) z U = AÙp Toång; I = Doøng Chung z Uk = AÙp qua Zk (k = 1,2) z Uk = ZkI (3.10) z U = U1 + U2 = (Z1 + Z2)I = ZtñI ! Ztñ = Z1 + Z2 (3.11) U ⇒ I = (3.12) Ztñ H 3.1 ZZ12 ! Coâng Thöùc Chia AÙp UUUU12==; (3.13) ZZtñ tñ (CTCA) 52
 24. 3.4 Phöông Phaùp Bieán Ñoåi Y ↔Δ(H 3.3) a) b) H 3.3 Y → Δ Δ → Y ZZ ZZ 12 Z = 12 31 ZZZ12=++ 1 2 (3.18) 1 (3.19) Z3 ZZZ12++ 23 31 ! 3TT baèng nhau ⇒ ZΔ = 3ZY hay ZY = ZΔ/3 (3.20) 54
 25. B4. Tính Doøng PT theo doøng ML: III1121==−M , IM B5. Tính AÙp PT: UEUZIUEUZI1122233444=,,, = =− =− B6. Tính P, Q, S, S do töøng PT tieâu thuï hoaëc phaùt ra: ∗ a. Nguoàn AÙp E1 phaùt ra: SEI1111==+P jQ 1(3.25) ⇒==E111phaùt ra CSTD P vaø CSPK Q * b. Nguoàn aùp E3 tieâu thuï: SEI3333==+P jQ 3 ⇒==E133tieâu thuï CSTD P vaø CSPK Q (3.26) B7. Kieåm tra Nguyeân Lyù Baûo Toaøn P vaø Q ∑=∑∑=∑P phaùt P thu; Q phaùt Q thu (3.27) 56
 26. 3.6 Phöông Phaùp AÙp Nuùt. 1. Ñònh Nghóa (H 3.6) Xeùt 1 maïch coù nhieàu nuùt A, B, z Töï choïn 1 NUÙT CHUAÅN N. z Goïi AÙP NUÙT = AÙP giöõa nuùt ñoù vaø nuùt chuaån N: UU= (3.30) ! AAN UUN ==NN 0 (3.31) UUAB−= EU13; G = E (3.32) IYUUIYU22=−();CD 44 = H(3.33) H 3.6 58
 27. 3.7 Nguyeân Lyù Tyû Leä Neáu nhaân taát caû Nguoàn Ek vaø Igk cuûa 1 Maïch cho cuøng 1 SP A = k∠β thì AÙp Ukvaø Doøng Ik qua töøng PT cuõng ñöôïc nhaân cho A ! AHD vaø DHD cuûa töøng PT ñöôïc nhaân cho k ! Pha AÙp vaø Pha Doøng cuûa töøng PT ñöôïc coäng cho β Neáu taäp nguoàn {Ek, Igk} ↔ Ñaùp öùng {Uk, Ik} ! thì taäp nguoàn {AEk, AIgk} ↔ Ñaùp öùng {AUk, AIk} 60
 28. 2. Nguoàn AÙp 3ÞCB (NA3ÞCB) laø 1 boä ba NA sin coù cuøng AHD, cuøngtaànsoá,nhöng leäch pha 120o töøng ñoâi moät (H 4.2). Ta chæ xeùt thöù töï thuaän. a)H 4.2 b) UU=∠θ ax p a ! Chæ caàn bieát Uax UU=∠−θ 120ο UU=∠−120ο by p a (4.6) ⇒ by ax ο ο UUcz=∠− pθ a 240 UUcz=∠− ax 240 62
 29. 4. NA3ÞCB Ñaáu Tam Giaùc (Δ)(H 4.4) AÙp daây = AÙp pha = (Uab, Ubc, Uca) H 4.4 UUdp= (4.8) 5. Taûi 3ÞCB ñaáu Y (H 4.5a) hoaëc Δ (H 4.5b) Zp = TT pha Zp =+RjXpp ZZpp=∠ϕ a)H 4.5 b) 64
 30. c. (,,)UUUAN BN CN = AÙpPhaTaûi . d.(,,) UUUAB BC CA = AÙp Daây Taûi . e.(,,)UUUaA bB cC = Suït AÙp Treân Ñöôøng Daây f.(,,)IIIna nb nc = Doøng Pha Nguoàn g. (,,)IIIAN BN CN = Doøng Pha Taûi h. (,,)IIIaA bB cC = Doøng Daây ! Taát caû aùp vaø doøng treân ñeàu coù THÖÙ TÖÏ THUAÄN, vaø chæ caàn bieát 1 trong 3. Ví duï: ο οο UUca=∠− ab240 ; U BN = U CN ∠ 120 ; II bB =∠− aA 120 66
 31. 3. Coâng Suaát, Toån Hao, vaø Hieäu Suaát (CS, TH, HS) a. CS do taûi 3Þ tieâu thuï (4.12) P ===3cos;3sin;3UIp pppppϕ Q UIϕ S UI (4.13) P ===3cos;3sin;3UIddϕϕ Q UI dd S UI dd 222 PIR===3;pp QIX 3; p p SIZ 3 pp (4.14) b. TH Treân Ñöôøng Daây 3Þ 22 (4.15) Pth==3;IR d d Q th 3 IX d d c. CS do Nguoàn 3Þ phaùt ra 22 PP =+PPQQQSth;; P =+ th P = P P + Q P (4.16) 68
 32. 4.3 Heä thoáng 3Þ Y- Δ CB, Zd = 0 (H 4.8) a)H 4.8 b) ο 1. AÙp: UUab=∠ an330; U AB = U ab (4.22) UAB ο 2. Doøng: IAB = ; IIaA=∠− AB 330(4.23) Zp ! Neáu ñaët UUUIIIIAB== d p;; aA = d AB = p thì UUIdpdp==;3(TAÛI) I Δ(4.24) 70
 33. 4.5. Heä thoáng 3Þ Y-Y KCB, Zn = 0 (H 4.10a) a)H 4.10 b) B1. Taùch maïch 3Þ thaønh 3 maïch 1Þ ñoäc laäp (H4.10b) Uan B2 IIIna== aA AN = (4.27) ZZdAN+ B3 IIIINnANBNCN=++ (4.28) 72
 34. 4.7. Heä Thoáng 3Þ CB Vôùi Nhieàu Taûi Ñaáu //. (H4.12a) H 4.12 z Coù n taûi ñaáu SS; moãi taûi ñaáu Y hoaëcΔ z Taûi k ñöôïc xaùc ñònh bôûi Hoaëc TGTT (RXZpk , pk , pk ,Z p ) ( H 4.12 b ) 74 Hoaëc TGCS (Pk ,QSkkk , ,S ) ( H 4.12 c )
 35. 4.8. Heä thoáng 3ÞCB vôùitaûilaø ñoäng cô 3Þ (H 4.13) H 4.13 z ÑC3Þ laø 1 Taûi Ñieän 3Þ coù HSCS = cosϕ vaø bieán CS Ñieän Vaøo P1 thaønh CS Cô Ra P2 z HS cuûa ÑC3Þ laø η = P2 / P1 (4.38) P2 Id = (4.39) ! η ϕ 3cosUd 76
 36. 2. Ñònh Luaät Sññ Maùy Phaùt (H 5.2) z ab: Daây Daãn chieàu daøi l z B = Maät Ñoä Töø Thoâng z v = Vaän Toác cuûa daây H 5.2 ! e = Bvl (5.3) 5.2. Ñònh Luaät Löïc Töø (H 5.3) z I = Doøng qua daây daãn ab z B = Maät Ñoä Töø Thoâng z l = Vectô Doøng F = BIl (5.4) 78 H 5.3
 37. z μr = μμ/ ο = Ñoä Töø Thaåm Töông Ñoái (5.6) −7 μπο =×410(H/m) = Ñoä Töø Thaåm Tuyeät Ñoái cuûa CK 2. Cuoän Daây coù N voøng, mang doøng I, Stñ F= NI 3. Caùc Thoâng Soá Cheá Ñoä trong Loûi Theùp z H = Cöôøng Ñoä Tröôøng Töø (Töø Tröôøng) = NI/l (5.7) z B = Maät Ñoä Töø Thoâng (Vaän Toác Doøng Töø) = μH(5.8) z Φ = Töø Thoâng (Doøng Töø) = BS (5.9) 4. ÑLOÂ TÖØ F ==NIRΦ = Hl (5.10) 5. Maïch töø goàm m PT NOÁI TIEÁP vaø n cuoän daây. ∑=∑=∑=∑=HiilNIFFR iΦ k k k (5.11) 80
 38. Chöông 6. Maùy Bieán AÙp (MBA) 6.1. Khaùi nieäm chung 1. Sô ñoà maïch (H 6.1) z MBA laø 1 Maïch Hai Cöûa z Cöûa Vaøo laø Sô Caáp (SC) (ñaáu vôùi Nguoàn Sin) z Cöûa Ra laø Thöù Caáp H 6.1 (TC) (ñaáu vôùi Taûi T) 2. Caùc Thoâng Soá Cheá Ñoä Ñònh Möùc (ÑM) z UA12ñm==ÙpSCÑM; U ñm AÙpTCÑM z I12ñm==Doøng SCÑM; I ñm Doøng TCÑM z SUIUICSBKÑMñm===11 ñm ñm 22 ñm ñm 82
 39. 2. Caùc Phöông Trình Cuûa MBA Lyù Töôûng. a. Sññ caûm öùng (6.1) UE11==4, 44 fN 1Φmm = 4, 44 fNBS 1 U22== E4, 44 fN 2Φmm = 4, 44 fN 2 B S (6.2) b. Tyû Soá Bieán AÙp UEN k ===11 1 (6.3) UEN22 2 c. Tyû Soá Bieán Doøng I12U 1 ! SS12=⇒ UIUI 1122 = ⇒ = = (6.4) I21Ik 84
 40. 2. MTÑ cuûa DQTC (H 6.4) RX22,, vaøZ 2=+ R 2 jX 2 laøÑT, ÑK Taûn vaø TTTC EUI222, , vaø f laø Sññ, A Ùp, D oøng, vaø T aàn Soá T C H 6.4 ! Suït AÙp trong DQTC do ÑT, ÑK Taûn, vaø TTTC laø: Δ=UIUIUZI2222RXRjX,, Δ= 22222 Δ= (6.7) ! EUZI2222=+ (6.8) 86
 41. a) b) H 6.6 z R = ÑTTHLT E1 C IECC==G 1 (6.9) RC z GC = ÑDTHLT E1 IEmm==−jB 1 (6.10) z Xm = ÑK töø hoùa jXm IIIο =+Cm z Bm = ÑN töø hoùa (6.11) 88
 42. 5. MTÑ cuûa MBA (H 6.7) H 6.7 6. MTÑQVSC cuûa MBA (6.8) (H 6.7) U’2 = kU2 I’2 = I2/k 2 Z’2 = k Z2 2 Z’T = k ZT 90 H 6.8
 43. 8. Ñoà Thò Vectô Töø MTÑQVSC cuûa MBA (H 6.10) ! Bieát ( U2, I2), Veõ Ñoà Thò Vectô ñeå tìm (U1, I1) H 6.10 92
 44. 6.5. Cheá Ñoä KT cuûa MBA. 1. Sô ñoà vaø MTÑ (H 6.11) a) b) c) H 6.11 U1 z H 6.11b ⇒ IYUoo1==(6.15) ()()RjXRjX11++Cm// z H 6.11c ⇒ IIIo1=+cm =()GjB c − m U (6.16) 94 ! THLT ≈ THKT Pt ≈ Pο (6.17)
 45. 6.6. Cheá Ñoä Ngaén Maïch (NM) cuûa MBA 1. Sô ñoà vaø MTÑ (H 6.12) a) H 6.12 b) z H 6.12b ⇒ UIZI1 =+()RjXnnnnn = (6.24) z Doøng NM >> Doøng ÑM: I1n >>I1ñm; I2n>>I2ñm 22 2 ! THNM ≈ TH ñoàng Pnñnn≈=PRIRIRI11 + 22 n = nn(6.25) 96
 46. 6.7. Cheá Ñoä Coù Taûi cuûa MBA 1. Sô Ñoà ( H 6.13a) vaø MTÑ (H 6.7, 6.8 vaø 6.9 b) c) a) H 6.13 ! TAÛI xaùc ñònh bôûi TGTT (H 6.13b) hoaëc TGCS (H6.13c) I212IS Heä Soá Taûi (HST) kt =≈≈ (6.31) I21ñmIS ñm ñm 98
 47. 3. Bieåu Thöùc Caùc Loaïi CS tính töø MTÑ H 6.7 vaø 6.8 ∗ z P1 = Re ()UI11= UI 11 cosϕ 1 (6.33) vôùi cosϕ1 = cosϕ = HSCS cuûa MBA (6.34) 2 z Pñ1 = RI11 z 22 2 (6.35) Ptccc==RI GE11≈ GU c 22 z Pñt = (RRIRRI2222++ T ) = (′′′ T ) ∗∗′ (6.36) =Re(EI22 ) =Re( EI 12 ) z 22 (6.37) Pñ22222 = RI = RI′′ z 22* * P222=RITT = RI′′ = Re()UI22 = Re( UI 22′′) ′′ =UI22 cosϕϕ 2 = UI 22 cos 2 (6.38) 100
 48. Chöông 7. Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Ba Pha 7.1. Caáu Taïo Cuûa ÑCKÑB3Þ 1. Stato (ST) a. Loûi Theùp ST b. Daây Quaán ST (DQST) goàm 3 cuoän (AX, BY, CZ) 2. Roâto (RT) a. Loûi Theùp RT b. Daây Quaán RT (DQRT) coù 2 Daïng: z RT Loàng Soùc z RT DAÂY QUAÁN, goàm 3 cuoän (ax, by, cz) 102
 49. 7.3 Nguyeân Lyù Laøm Vieäc cuûa ÑCKÑB3Þ (H 7.2) B1. Caáp doøng 3ÞCB cho ST, ta ñöôïc 1 TTQ coù 2p cöïc quay vôùi VTÑB n1 B2. Daây daãn RT chieàu daøi l vaø caét töø thoâng coù maät ñoä töø thoâng B vôùi vaän toác v seõ sinh H 7.2 ra sññ caûm öùng e2 = Bvl. B3. Vì daây daãn RT bò ngaén maïch, Doøng NM i2 chaïy qua daây seõ chòu löïc töø F = Bi2 l laøm quay RT theo cuøng chieàu vôùi TTQST nhöng vôùi vaän toác n < n1. 104
 50. 7.4. Caùc MTÑ1Þ Vaø Phöông Trình Cuûa ÑCÑB3Þ 1. MTÑ1Þ cuûa DQST (H 7.3) R1, X1 vaø Z1 = R1+ jX1 laø ÑT, ÑK Taûn, vaø TT1Þ cuûa ST UE111,, Ivaø f laø AÙp, Sññ Doøng Pha vaø Taàn Soá ST H 7.3 ! Suït aùp pha do ÑT, ÑK taûn, vaø TT1Þ cuûa ST laø: Δ=UIUIUZI111111111RXRjX;; Δ= Δ= (7.3) ! UEZI1111=+ (7.4) 106
 51. 3. MTÑ1Þ cuûa RT Quay (RTQ) (H 7.4b) H 7.4b z R2, X2s=sX2; vaø Z2 = R2+jsX2 laø ÑT, ÑK taûn, vaø TT1Þ cuûa RTQ z laø Sññ, aùp, vaø doøng pha cuûa RTQ EEUI2222s ==s , 0 vaø z f2s = sf laø Taàn Soá RTQ. ! Taàn Soá RTQ = s × taàn Soá RTÑY (7.8) ! sRjsXZEI2222222=+ I =s I (7.9) 108
 52. 5. MTÑ1Þ cuûa ÑCKÑB3Þ QVST (H 7.5) H 7.5 a. Caùc Thoâng Soá Maïch Cuûa ST z R1 vaø X1: ÑT vaø ÑK Taûn 1Þ cuûa ST z Rc vaø Xm: ÑT THLT vaø ÑK Töø Hoùa 1Þ cuûa ST z Gc vaø Bm: ÑD THLT vaø ÑN Töø Hoùa 1Þ cuûa ST 110
 53. d. Caùc Thoâng Soá Cheá Ñoä Cuûa RTQVST z U'22= k U = AÙp pha cuûa Taûi QVST z E'22= k E = Sññ pha cuûa RTQVST z = E1 = Sññ pha cuûa ST z I'22= I /k = Doøng pha cuûa RTQVST e. Caùc Phöông Trình Cuûa MTÑ1Þ cuûa ÑCKÑB3Þ QVST (7.13) II'I=+ (7.16) UEZI1111=+ 120 III=+ (7.17) EU'Z'I'1222=+ (7.14) 0 cm 1 − s IEcc= G 1 (7.18) U'22= R' I' 2(7.15) s IEmm=−jB 1 (7.19) 112
 54. 7.5. CS, TH vaø HS cuûa ÑCKÑB3Þ. 1. Sô Ñoà Khoái (H 7.7) z P1 = CS Ñieän Vaøo z P2 = CS Cô Ra H 7.7 2. Sô Ñoà Maïch (H 7.8) H 7.8 114
 55. H 7.9 4. Bieåu Thöùc caùc loaïi CS tính töø MTÑ H 7.3, 7.4, 7.5 ∗ z P111==3UI cosϕϕ 3 Udd I cos = 3Re(UI 11 ) (7.22) vôùicosϕ = HSCS cuûa ÑCKÑB3Þ 116
 56. 7.6. Moâmen Cuûa ÑCKÑB3Þ 1. Moâmen Ra (Moâmen Coù Ích Treân Truïc) P22PP9, 55 2 ! M2 == = (7.29) Ω 2π nn/60 Vôùi M2(N.m), P2(W), Ω (rad/s) vaø n (v/p) 2. Moâmen Toång (Moâmen Ñieän Töø) P PP3RI′′2 ! M ==cñtñt = =22 (7.30) ΩΩ112π f /p Ωs 2 3RU21′ ! M = (7.31) Ω sR⎡( ++ R′/s)2 X2 ⎤ 11⎣⎢ 2 n ⎦⎥ 118
 57. 8.2. Nguyeân Lyù Laøm Vieäc Cuûa MPÑB3Þ (H 8.1) B1. Boá trí 3 cuoän (ax, by, cz) cuûa DQST caùch nhau 120o ñieän B2. Caáp Doøng Kích Töø Ik cho DQKT, ta ñöôïc Töø Thoâng Moät Chieàu Φ phuï thuoäc Ik: Φ = Φ()Ik H 8.1 B3. Duøng 1 Nguoàn Cô Naêng (Ñoäng Cô Sô Caáp – ÑCSC) quay RT vôùi vaän toác n. Töø thoâng töùc thôøi ϕa(t) xuyeân qua 1 voøng daây cuûa cuoän ax coù daïng ϕam()tt= Φ cosω (8.1) 120
 58. 8.3 MTÑ Vaø Phöông Trình Cuûa MPÑB3Þ 1. MTÑ cuûa RT (Phaàn Caûm) hay MaïchKíchTöø(H 8.2) a. Caùc Thoâng Soá Maïch z Rs = ÑT cuûa DQKT z Rk = Bieán Trôû Kích Töø z Rf = Rs + Rk = ÑT cuûa MKT b. Caùc Thoâng Soá Cheá Ñoä z Uk = AÙp Kích Töø; Ik = DoøngKíchTöø c. Phöông Trình. H 8.2 URRIRIk =+()skkfk = (8.5) 122
 59. 8.4. Phaàn Traêm Thay Ñoåi Ñieän AÙp (ΔU%) cuûa MPÑB3Þ 1. Ñònh Nghóa Treân H 8.3, cho MPÑB3Þ laøm vieäc vôùi sññ HD U p = U g khoâng ñoåi. Xeùt AÙp Taûi HD U TT = U ôû 2 cheá ñoä sau: z Cheá Ñoä Coù Taûi (0):IT ≠ UT coù taûi = UT. z Cheá Ñoä Khoâng Taûi (IT = 0) : UT khoâng taûi = Ep. E − U ! Δ=U%pT × 100 (8.8) UT Theo (8.3), (8.4) vaø H 8.2, neáu maùy laøm vieäc vôùi vaän ! toác n vaø doøng kích töø Ik khoâng ñoåi thì Ep khoâng ñoåi. 124
 60. 8.5. CS, TH, HS cuûa MPÑB3Þ 1. Sô Ñoà Khoái (H 8.5) z P1 = CS Cô vaøo z P2 = CS Ñieän ra H 8.5 2. Sô Ñoà Maïch (H 8.6) 126 H 8.6
 61. 4. Bieåu Thöùc Caùc Loaïi CS Tính Töø H 8.2, 8.3, & 8.6. (8.11) z P11= M Ω Ω = 2π n/60 = 0,105n (8.12) ! P1(W); M1(N.m); Ω (rad/s); vaø n(v/p) (8.13) z P2 = 3cosUIdd ϕ (8.14) 2 z Pñö= 3RI ö ö (8.15) 2 z Pktfk= RI (8.16) 8.6. Moâmen Vaøo Do ÑCSC Keùo MPÑB3Þ 9, 55P (W ) MNm(.)= 1 (8.17) 1 nvp()/ 128
 62. 9.2 Nguyeân Lyù Laøm Vieäc Cuûa Maùy Phaùt Moät Chieàu (MPMC) B1. Caáp doøng kích töø Ik cho DQKT, ta ñöôïc töø thoâng Φ = Φ (Ik) B2. Duøng 1 ÑCSC quay RT vôùi vaän toác n. Daây daãn RT coù chieàu daøi l vaø caét töø thoâng Φ coù Maät Ñoä Töø Thoâng B (H9.1) vôùi vaän toác v neântrongdaâyxuaáthieänsññ caûm öùng e (xem laïi H5.2) H 9.1 e = Bvl (9.1) B3. Vaønh goùp chænh löu vaø noái laïi thaønh sññ E: 9.3. Sññ cuûa MÑMC (9.2) ! Bvaøvnα Φ α ⇒ E = KEnΦ 130
 63. 9.5 MPMC Kích Töø Song Song 1. MTÑ (H 9.3) vaø caùc Phöông Trình. H 9.3 Δ=URIööö (9.7) IöTk=+II (9.9) URIRITfkTT== (9.8) EU=+Töö RI (9.10) 132
 64. 9.6 Nguyeân Lyù LaømVieäccuûa Ñoäng Cô Moät Chieàu (ÑCMC) H 9.4 H 9.5 B1. Caáp doøng Ik cho DQKT, ta ñöôïc Töø Thoâng Φ = Φ(Ik) vaø Maät Ñoä Töø Thoâng B (H 9.5). B2. Caáp doøng Iö cho Maïch ÖÙng, ta ñöôïc doøng Iö/2a chaïy qua daây daãn phaàn öùng. Daây daãn naøy chòu Löïc Töø Flaøm phaàn öùng quay. ! F = B(Iö/2a)l (9.13) 134
 65. 9.9 ÑCMCKTSS (ÑC Shunt) 1. MTÑ (H 9.6) Vaø Caùc Phöông Trình H 9.6 Δ=URIööö(9.17) I =+IIök (9.19) URI= f k (9.18) UERI=+öö (9.20) 136
 66. H 9.7 3. Bieåu thöùc caùc loaïi CS tính töø MTÑ H 9.6 P1 ==UI;; Pööcö UI P = EI (9.24) 22 Pktfkñööö==RI; P RI (9.25) 138