Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 6: Xử lý câu truy vấn

Giới thiệu

* Phân tích cú pháp - ngữ nghĩa * Biến đổi sang Đại số Quan hệ

* Tối ưu hóa cây truy

vấn

* Ước lượng kích thước cây truy vấn

* Phát sinh và thực thì mã lệnh

pdf 35 trang xuanthi 30/12/2022 280
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 6: Xử lý câu truy vấn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_he_quan_tri_co_so_du_lieu_chuong_06_xu_ly_cau_truy.pdf