Bài tập thực hành Chuyên đề Linux - Bài thực hành 8: Lập trình Shell nâng cao

1. MỤC ĐÍCH
- Giúp sinh viên giải quyết một số vấn đề nâng cao trong lập trình Shell.
2. NỘI DUNG
- Xử lý tính toán
- Xử lý chuỗi + màu sắc
- Mảng
- Quản lý tập tin, thư mục
- Quản lý tiến trình
- …
3. Yêu cầu:
- Nắm vững các kỹ thuật lập trình Shell cơ bản
- Nắm vững các tiện ích dòng lệnh
4. Giải quyết một số vấn đề
Yêu cầu chung:
o Chỉ thực hiện chương trình khi gọi với đủ các tham số nhập trên dòng lệnh
o Nếu không nhập đủ tham số thì in ra hướng dẫn sử dụng 
pdf 4 trang xuanthi 30/12/2022 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập thực hành Chuyên đề Linux - Bài thực hành 8: Lập trình Shell nâng cao", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_thuc_hanh_chuyen_de_linux_bai_thuc_hanh_8_lap_trinh.pdf

Nội dung text: Bài tập thực hành Chuyên đề Linux - Bài thực hành 8: Lập trình Shell nâng cao

  1. Hệ điều hành Linux 4.2 Xử lý chuỗi & màu sắc Ví dụ: đổi màu từ khóa for set $(more abc.txt) for word in $*; do case $word in “for”) echo –e “\33[35m $word” *) echo –e “\33[30m $word” esac done Bài tập: 1.Nhập vào từ bàn phím 1 chuỗi và tính số lần xuất hiện của các nguyên âm (a,e,i,o,u, y), cac phu am, cac khoang trang, trong chuỗi tương ứng. Ví dụ : Nhập chuỗi : “dai hoc khoa hoc tu nhien thanh pho ho chi minh” Xuất : Số lần xuất hiện của các nguyên âm là : 14 , phu am la: 24, khoang trang la: 9 2.Nhập ký tự và in ra chuỗi theo thứ tự ngược lại. In chiều dài chuỗi. Ví dụ: Nhập chuỗi: abcd Chuỗi kết quả: dcba Chiều dài chuỗi: 4 3.Nhập vào họ tên. Sau đó biến tất cả thành chữ hoa rồi in ra. Biến tất cả thành chữ thường rồi in ra. Ví dụ: Nhập vào chuỗi họ tên: Thanh cHi khanG Chuỗi họ tên kết quả Hoa: THANH CHI KHANG Chuỗi họ tên kết quả Thường: thanh chi khang 4.Nhập họ tên. Sau đó mỗi chữ cái đầu của từng từ phải viết hoa, những ký tự còn lại viết thường. In kết quả. Ví dụ: Nhập vào chuỗi họ tên: Thanh cHi khanG Chuỗi họ tên kết quả: Thanh Chi Khang 5.Nhập vào hai chuỗi ký tự, liệt kê các ký tự có mặt trong cả hai chuỗi. 6.Ta gọi một dòng văn bản là đúng khi nó chỉ có các ký tự sau: các chữ cái thường, hoa và các dấu:., và khoảng trắng. Viết chương trình nhập vào một dòng văn bản và kiểm tra tính đúng của nó. 7.Nhập vào hai chuỗi ký tự, so sánh hai chuỗi (= > <) 8.Nhập vào hai chuỗi ký tự, kiểm tra chuỗi thứ nhất có phải là chuỗi con của chuỗi thứ hai. 9.Thay thế các từ linux thành chữ in hoa LINUX trong 1 file 10.Nhập vào 2 ký tự. Xuất ra tổng mã ASCII của chúng 4.3 Mảng Ví dụ: Nhập, xuất mảng. Tính tổng các phần tử Lập trình shell Page 2 of 4
  2. Hệ điều hành Linux Bài tập: 1.Liệt kê 5 process có thời gian chiếm dụng CPU nhiều nhất. 2.Liệt kê các process có PID từ 1000 2000, nếu process đó đang ở trạng thái STOP thì chuyển sang START, đang ở START thì chuyển sang STOP Lập trình shell Page 4 of 4